تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی
11 آبان 1400
26 بازدید

آتش سوزی در خواب هم ممکن است رخ دهد. دیدن چنین خوابی شاید در ابتدا ترسناک و عجیب به نظر برسد ولی بهتر است همه شرایط خواب همراه با جزئیات بررسی شود تا تعبیر درستی برای آن پیدا کرد. تعبیر خواب آتش سوزی تعبیر خواب آتش سوزی این است که زندگی پر خطر و پر […]

آتش سوزی در خواب هم ممکن است رخ دهد. دیدن چنین خوابی شاید در ابتدا ترسناک و عجیب به نظر برسد ولی بهتر است همه شرایط خواب همراه با جزئیات بررسی شود تا تعبیر درستی برای آن پیدا کرد.

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی این است که زندگی پر خطر و پر هیجانی دارید و این که شما بیش از حد محتاط هستید. این خواب شما را تشویق می کند که طرز فکر خود را تغییر دهید و شجاع باشید و با شجاعت پیش بروید.

تعبیر خواب آتش سوزی بزرگ در خواب این است که موفقیت های بزرگ و فراوانی را در کارها و پروژه های فعلی خود کسب می کنید.

اگر درخواب ببینید که یک آتش سوزی رخ داده است که نمی توانید آن را کنترل کنید و خارج از کنترل است، این خواب می تواند یک هشداری به شما بدهد که یک اتفاق بزرگ در حال رخ دادن است.

اگر در خواب دیدید که مشغول تماشای آتش سوزی بودید و هیچ کاری نتوانستید انجام دهید، تعبیرش این است که برنامه ها و خواسته های خود را تغییر دادید و برنامه های قبلی را کنار گذاشته اید. شما متوجه شدید که برنامه ریزی که قبلا داشته اید باعث افت و ضرر شما شده است و تصمیم گرفتید که برنامه ی خود را تغییر دهید.

اگر در خواب دیدید که بر اثر آتش سوزی کسی فوت شد، این خواب به شما هشدار می دهد که به پروژه ها و برنامه های کاری زیاد امیدوار نباشید چرا که کارها آن چنان که انتظارش را داشته اید پیش نخواهند رفت.

دیدن آتش و آتش سوزی درخواب به معنی فتنه، جنگ و جدال می باشد و همچنین به مال حرام و خشم هم تعبیر شده است.

تعبیر خواب آتش سوزی از نظر چند تن از معبران مختلف

تعبیر خواب آتش سوزی از دیدگاه یونگ:

اگر در خواب ببینید که آتش سوزی به راه انداخته اید، تعبیر خواب شما این است که شما دچارخشم شده اید ولی آن را ابراز نکرده اید و شما پتانسیل مخرب بودن را دارید. بهتر است که خشم خود را ابراز کنید به جای اینکه درون خودتان بریزید.

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی

کتاب سرزمین رویاها:

اگر در خواب ببینید که آتش سوزی رخ داده است ولی شما اصلا توجهی به این آتش سوزی ندارید، به معنی این است که شما را خیلی دوست دارند.

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای آتش سوزی و سوزاندن

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که در جایگاهی به قصد آتش سوزی آتشی روشن می کند، به معنای آن است که پشت سر اهالی آنجا بدی می گوید و غیبتشان را می کند.

اگر خواب ببینید کـه کسی که بـه قصد آتش سوزی آتشی را روشن کرده بود درگذشت، نشانه ی آن است که آن فرد بـه هلاکت می رسد.

جابر مغربی می گوید:

اگر تاجری در خواب ببیند کـه در جایگاهی آتش روشن کرده است تا آن جا بسوزد و آتش سوزی او را نیز بسوزاند نشانه ی  آن است که در خرید و فروش خطایی را انجام می دهد و مال او حرام خواهد بود.

آتش سوزی در خواب

آتش سوزی در خواب

تعبیر خواب سوختن در آتش سوزی

اگر در خواب چیزی را در حال سوختن ببینید، تعبیرش آن اسـت کـه شـما در احساسات خود غرق شده اید. این خواب نیز می‌ تواند به معنی احساسات جنسی شـما نیز باشد.

اگر در خواب ببینید کـه شما در آتش می سوزید، تعبیرش آن اسـت کـه بـه زودی کنترل و نظارت اعصاب خود را از دست می ‌دهید. شـما مشکلی دارید کـه شـما را از درون می سوزاند.

اگر در خواب ببینید کـه آتش تا حد مرگ شـما را می سوزاند، نشان دهنده ی آن اسـت کـه شـما از ایجاد هر نوع تغییری در زندگی خود ممانعت می کنید. در واقع شـما می ترسید از این که در موقعیت های جدید قرار بگیرید و روابط جدیدی داشته باشید.

اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می سوزد، به معنی آن است که بر سر زنان با ديگران درگیر می شود و به نزاع و دشمنی می پردازد.

اگر در خواب دیدید که در آتش سوختید و احساس درد شدیدی کردید تعبیرش این است که در آینده خبر بدی به گوش شما خواهد رسید. همچنین این خواب به شروع یک رابطه ی عاشقانه ی جدید نیز تعبیر شده است.

تعبیر کتاب سرزمین رویاها:

تعبیر خواب سوختن در آتش، ضرر و شکست در کار است.

اگر در خواب ببینید که بستگان شما در آتش می سوزند، به این معنی است که به زودی تب شدیدی خواهید کرد.

تعبیر دانیال نبی (ع) :

اگر کسی در خواب ببیند که آتش اندام او را می سوزاند، به معنی آن است که به اندازه ی آن سوختگی، او دچار رنج و مصیبت می شود.

اگر در خواب ببیینید که کسی شما را در آتش انداخت و شما سوختید، به این معنی است که پادشاه یا بزرگی به شما ستم می کند ولی به زودی از آن ستم خلاص می شوید و بشارت و نیکویی می یابید.

تعبیر اسماعیل بن اشعث:

اگر کسی خواب ببیند که آتشی از آسمان فرود می آید و نبات زمین را می سوزاند، نشانه ی آن است که مرگ های فاجعه انگیز بسیاری در آن منطقه اتفاق می افتد.

اگر در خواب ببینید که از آسمان آتش می آید و فقط چیزهای خوردنی را می سوزاند، مفهوم و معنی این خواب این است که طاعت و عبادت های شما نزد خدا قبول شده است.

اگر کسی در خواب ببیند که گنبد یا مناره ای در آتشی بزرگ می سوزد، نشانه ی آن است که سلطان آن جا نابود و هلاک می شود و پادشاه یا بزرگ آن منطقه می میرد.

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که در کنار آتش نشسته ايد ولی از شدت حرارت و گرمای آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا می سوزيد و خود را به خاطر این سوزش کنار کشيده ايد، نشان دهنده ی آن است که پشت سر شما بد می گويند و در زبان مردم می افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويی می کنند.

تعبير خواب اتش گرفتن

تعبير خواب اتش گرفتن

تعبیر امام صادق (ع):

اگر در خواب ببینید که آتشی شما را می سوزاند که نوری ندارد، تعبیرش آن است که به بیماری سردرد دچار خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که آتشی شما را می سوزاند ولی این آتش نوری ندارد، به این معنی است که یکی از خویشان یا فرزندان شما دارای فرزند خواهند شد که مردم او را دوست دارند و او را  ستایش می کنند و به اندازه ی آن آتش، مال و بزرگی به دست می آورید.

تعبیر خواب دیدن آتش و نسوختن در آن

تعبیر خواب آتش گرفتن ولی نسوختن شما بسیار خوب است. این خواب نشانه ی این است که به موفقیت های بسیار خوبی در پروژه ها و کارهای خود خواهید رسید.

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینیم کـه آتش بر می داریم ولی ما را نمی سوزاند، به معنی آن است که توفیقی بزرگ حاصل می‌ کنیم و به اوج موفقیت می ‌رسیم.

اگر در خواب ببینیم که آتش ما را نسوزاند نشانه ی آن اسـت که با بی رغبتی به سفری می رویم که از آن سفر هیچ سودی نصیب ما نمی‌ شود.

دانیال نبی (ع):

اگر در خواب ببینید که در آتش نمی سوزید، نشانه ی آن است که با اکراه و به زور به سفری می روید که باب میل شما نمی باشد.

آنلی بیتون:

اگر در خواب خود آتش ببینید ولی در آن نسوزید، نشانه ی خوشبختی و سعادت اسـت.

اگر دریانوردان، مسافران کشتی و همین طور افرادی که در خشکی به سر می برند در خواب خود آتش ببینند ولی در آن نسوزند، به معنی موفقیت و خوشبختی همیشگی اسـت.

اسماعیل بن اشعث:

اگر کسی خواب ببیند کـه از آسمان آتش می آید ولی کسی را نمی سوزاند، به معنی این است که از عذاب الهی می ترسد و ممکن است به این معنی نیز باشد که بیننده ی خواب از پادشاهی یا یک شخص بالا مقامی می ترسد.

امام صادق (ع):

اگر کسی در خواب ببیند که در کنارش آتشی روشن است ولی او را نمی سوزاند، به معنی این است که به آن شخص خیر و نیکی می رسد.

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای گرم شدن، پخت و پز و روشنایی:

محمد ابن سیرین :

اگر در خواب می بینید کـه آتشی روشن کرده اید تا گرم شوید یا کس دیگری گرم شود، به معنای آن است که چیزی طلب می کنید کـه ازآن چیز منفعت و سود به دست آورید.

اگر در خواب ببینید کـه آتشی روشن کرده اید تا با آن آتش چیزی را بپزید و یا چیزی را بریان کنید، نشانه ی آن است کـه کاری پیش می گیرید و اگر ببینید کـه ازآن چیز بریان شده بخورید، نشانه ی آن است کـه بـه اندازه ی آن روزی بـه شما می رسد اما با غم و اندوه.

اگر در خواب ببینید کـه در زیر دیگی که درون آن گوشت یا چیز دیگری بود آتشی روشن می کنید، نشانه ی آن است کـه کاری به دست می آورید کـه از آن کار به کدبانوی خانه منفعت و سود خواهد رسید.

اگر در خواب ببینید کـه زیر دیگی که درون آن هیچ غذایی نیست را روشن می کنید، تعبیرش آن است که کاری به دست می آورید که از آن کار بـه شما غم و اندوه می رسد.

اگر خواب ببیند کـه آتشی روشن کرد کـه حلوا بپزد، نشانه ی آن است کـه در مورد او بـه نیکی سخن می گویند.

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی

ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب ببینید که بدون آن که غذایی بپزید آتشی را درون تنور یا درون آتش دان روشن می کنید، تعبیرش آن است که با مردی از خویشان خود جنگ می کنید و میان شما خصومتی پیش می آید.

منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر در خواب ببینید کـه آتشی را برای روشنایی روشن کرده اید یا دیگران آن را روشن کرده اند و یا بـه خاطر روشن کردن آتش توسط شخصی ناشناس اتاق یا محیط روشن شده است، نشانه ی آن اسـت که جستجو و کنجکاوی می کنید و به خاطر آن کنجکاوی و پیگیری به شما سود می‌ رسد و بینایی و هشیاری به دست می آورید.

تعبیر خواب آتش در اجاق در حال سوختن

اگر در خواب ببینید کـه آتشی در امنیت کامل در اجاقی در حال سوختن اسـت، تعبیرش آن اسـت کـه شـما در زندگی خود راضی و خوشنود هستید و بـه دنبال روشنایی و نوری دیگر در زندگی می ‌گردید.

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای فردی دیگر

اگر در خواب ببینید کـه آتشی را برای دیگری روشن می کنید، تعبیرش این اسـت کـه دوستان زیادی اطراف شـما وجود دارند و شـما طبق معمول بـه آنها کمک می کنید. شـما از وقت گذراندن با دوستان خود نهایت لذت را می برید و دوست دارید که دوستان جدید نیز پیدا کنید.

تعبیر خواب نجات دادن کسی از آتش سوزی

اگر در خواب ببینید کـه شـما کسی را از آتش نجات می دهید، تعبیرش آن اسـت کـه شـما دوستانی واقعی در زندگی خود دارید و به هممین دلیل است که شما فردی شاد و خوشحال در زندگی هستید. این دوستان به شما در غلبه بر مشکلات و دشواری های زندگی کمک می‌ کنند و مانع از زمین خوردن و شکست شما می شوند.

کتاب سرزمین رویاها:

اگر در خواب ببینید که چیزی را از میان آتش با دست خودتان بیرون می ‌کشید، به این معنی است که از موانع و مشکلات عبور می ‌کنید.

تعبیر خواب خاموش کردن و خاموش شدن آتش

خاموش کردن آتش در خواب میتواند نشان دهنده ی آن باشد کـه شـما در آینده ی نزدیک پول بسیار زیادی از دست خواهید داد. توصیه می‌ کنیم کـه مراقب پول های خودتان باشید و آن ها را با احتیاط خرج کنید. اگر می خواهید دراین دوران از هر گونه خسارت مالی پیش گیری کنید، از دیگران پول قرض نگیرید و بـه دیگران پولی قرض ندهید.

کتاب سرزمین رویاها:

اگر در خواب ببینید که شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید، این خواب به معنی ناکامی است.

اگر در خواب ببینید که آتش را به کلی خاموش می ‌کنید، یعنی به شما پاداش خوبی می ‌دهند.

تعبیر خواب آتشی که باران آن را خاموش می کند

اگر در خواب ببینید کـه باران آتش را خاموش می کند، معنی شومی دارد و بـه این معنی اسـت کـه شـما در آینده ای نزدیک شغل و پول بسیار زیادی را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب خاموش کردن آتش توسط آتش نشانی

کتاب سرزمین رویاها:

اگر در خواب ببینید که مأموران آتش نشانی آتش را خاموش می‌ کنند، این خواب به معنی خبرهای خوب و خوش است.

تعبیر خواب آب و آتش

دیدن آب و آتش در کنار هم در خواب نشان دهنده ی آن اسـت کـه شـما در زندگی واقعی خود گرفتار و درگیر مساله ای بزرگ، اساسی و مهمی هستید. درواقع چالشی عاطفی درون خودتان وجود دارد و شـما در هردو جهت کشیده می ‌شوید.

طبق تعبیر کتاب سرزمین رویاها اگر در خواب ببینید که آب بر روی آتش می‌ ریزید، یعنی کنترل خودتان را از دست خواهید داد.