تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش
21 فروردین 1401
505 بازدید

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست. موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود. روح در خواب به آسمان می […]

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست. موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم. وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام، و گاهی منام و رویا. در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب گوش

گوش در خواب نشانه ی شنیدن خبرهای خوب یا بد در زندگی است.
اگر در خواب دیدید که کسی که گوش شما را بوسید تعبیرش این است که آن شخص شما را فریب می دهد سعی کنید به واقعیت ها نگاه کنید و به افکار و حرف های منفی دیگران اهمیتی ندهید.
اگر مردی در خواب دید که گوش زنی را بوسید تعبیرش این است که او نسبت به آن زن هوس باز است و عشقش پاک نیست.
گوش طلایی در خواب نشانه ی ثروت و شانس بالای شماست. خوش‌شانسی در خانه شما را زده است و یک تجارت بسیار سود آور را تشکیل خواهید داد.

تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش بزرگ

گوش های بزرگ در خواب نشانه ی شنیدن خبرهای بسیار شگفت انگیز و خارق العاده است.

تعبیر خواب گوش به روایت ابن سیرین

اگر خواب بیند گوش او بیفتاد، دلیل که زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل که اجلش نزدیک بود . اگر بیند گوش او کر شد، دلیل است بر فساد دین.

تعبیر خواب امام صادق (ع) در مورد گوش

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

دیدن گوش بر هفت وجه است:
اول : زن
دوم : دختر
سوم : دوست
چهارم : رفیق و همراه
پنجم : پسر
ششم : غلام
هفتم : ترس و بیم

تعبیر خواب گوش به روایت منوچهر مطیعی

اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری می کنید که عاقلانه نیست و خودتان به اشتباهی که مرتکب شده اید وقوف می یابید.
گوش غیر طبیعی و بزرگ در خواب نشانه ی آن است که مردم درباه اعمال شما داوری بد می کنند و بد می گویند. حرف بسیارخواهند زد.

تعبیر خواب کوچک شدن گوش

اگر ببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده انتظاری طولانی و خسته کننده تحمل خواهید کرد. طوری خواهد شد که چندی در انتظار شنیدن یک خبر مضطرب و ملتهب خواهید بود.
اگر خواب ببینید یک گوش شما بزرگ و دیگری کوچک شده دچار شک و تردید و دودلی می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید و اعمالی ضد و نقیض می کنید که خودتان به عدم هماهنگی کارها یتان توجه می یابید.

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب گوش های خر : شما کارهای احمقانه انجام خواهید داد.

تعبیر خواب گوش کردن : همراهان بسیاری خواهید داشت

تعبیر خواب گوش زیبا : شانس در دوستی

تعبیر خواب گرفتن گوش ها با دست : ناراحتی های خانوادگی

تعبیر خواب به روایت اسماعیل اشعث

اگر ببینی چشم تو تبدیل به گوش، و گوش تو تبدیل به چشم شده است، یـعـنـی با زنی ازدواج می ‌کنی که دارای فرزندی دختر می ‌باشد و با هر دو آن‌ ها آمیزش می ‌کنی.

تعبیر خواب گوش دیگران

اگر در خواب دیدید که به گوش دیگران نگاه می کردید تعبیرش این است که شایعاتی که به پشت سر شما گفته می‌ شود اهمیت می دهید و این موضوع باعث می شود ارتباط شما با دوستانتان تضعیف شود.

تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش دختر

گوش دختر یا زن در خواب مردان نشانه ی این است که او واقعاً به شما دلبسته است و هرگز به شما خیانت می کند. اما در واقعیت سخنان شیرین او باعث می ‌شود که پاسخ شما به او مثبت باشد.

تعبیر خواب در گوش حرف زدن

اگر دختری در خواب دید که در گوش کسی حرف زد تعبیرش این است که بهترین دوستش از او عصبانی است اگر آن ها در گوش دختر زمزمه کردند تعبیرش این است که آن طور که به نظر می ‌رسد دوستانتان به شما وفادار نیستند و علیه شما شایعه‌ سازی خواهند کرد.
اگر مردی در خواب دید که در گوش کسی صحبت می کند تعبیرش این است که روابط جدیدی خواهد داشت و از آن روابط لذت خواهد برد و احتمالاً به زودی احساسات ناگفته اش را به زن مورد علاقه اش بروز خواهد داد.

تعبیر خواب تمیز کردن گوش

تعبیر تمیز کردن گوش در خواب این است که به زودی از اسرار بسیاری را خواهید فهمید و چهره دوستانتان برایتان فاش خواهد شد.

تعبیر خواب خون آمدن از گوش

اگر خواب دیدید که از گوشتان خون آمد تعبیرش این است که خبر بدی از بستگان و نزدیکان خود خواهید شنید اگر در حین خونریزی درد هم داشتید تعبیرش این است که مرگ یکی از عزیزان تان نزدیک است.

تعبیر خواب گوش بریده شده

گوش بریده و آسیب دیده در خواب نشانه ی دعوا و نزاع با کسی است که بسیار دوستش دارید. شما با دیدن این خواب دیگر در مرکز توجه نیستید و شهرت تان را از دست خواهید داد.
تعبیر دیگر گوش بریده شد در خواب این است که به دلیل اشتباهات فردی شما یکی از اعضای خانواده یا همسرتان از شما جدا خواهد شد این خواب در واقع هشداری است که می گوید بیشتر مراقب خود باشید.

تعبیر خواب گوش سوراخ کردن

سوراخ کردن گوش در خواب نماد دشمنانی است که قصد جنگ با شما را دارند این دشمنان بسیار قوی هستند و شما قادر نیستید با آن ها مبارزه کنید. سعی کنید قدرت خود را بالا ببرید تا در این جنگ پیروز شوید.

تعبیر خواب گوش دراز

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب گوش دراز : بدگویی

تعبیر خواب شستشوی گوش

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب شستن گوش ها : شما را دوست دارند، یا خبرهای خوبی خواهید شنید.

تعبیر خواب بیماری گوش

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب گوش بیمار : کسی شما را آزار خواهد داد.

تعبیر خواب چند گوش داشتن

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب داشتن چندین گوش : نشانه ی بد یمنی

تعبیر خواب بیرون آمدن موش از سوراخ گوش

کرمانی می گوید:

اگر ببینی از سوراخ گوش تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

تعبیر خواب بیرون آمدن مار از سوراخ گوش

مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی از سوراخ گوش تو ماری بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می ‌شود.