تعبیر خواب گوشواره نقره

تعبیر خواب گوشواره نقره
3 تیر 1403
1021 بازدید

موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود. روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم. وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را […]

موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود. روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم. وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

معنی خواب در قرآن

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.

معنی خواب در احادیث:

در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب به نام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب گوشواره نقره

تعبیر خواب گوشواره ی نقره

تعبیر گوشواره ی نقره از دیدگاه ابراهیم کرمانی:

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر مردی در خواب ببیند زنش دو گوشواره دارد که یکی از جنس طلا و دیگری از جنس نقره است مفهوم خواب این است که زنش را طلاق می دهد و از خانه بیرون می کند.

اگر منتظر به دنیا آمدن کودکی هستید یا برای بچه دار شدن برنامه ‌ریزی می ‌کنید و گوشواره نقره را در خواب می‌ بینید.

مثلا در خواب می‌ بینید که در رستوران مشغول خوردن غذا هستید و همسرتان یک جفت گوشواره نقره به شما هدیه می ‌دهد و چشمانتان از بابت این هدیه زیبا برق می‌ زند.

تعبیر آن است که در عالم بیداری فرزند دختری به دنیا می‌ آورید. بعلاوه، ناخودآگاه شما از طریق این خواب به شما اعلام می‌ کند که منتظر به دنیا آمدن نوزاد دختر باشید و به هنگام خریدن وسایل نوزاد به سمت خرید وسایل دخترانه بروید.

سپاسگزار این فکر باشید و بدانید که فرزند شما هر چه که باشد موهبتی از جانب خداوند برای شما خواهد بود.

تعبیر دیدن گوشواره در خواب

تعبیر دیدن گوشواره در خواب از نظر امام صادق (ع):

دیدن گوشواره در خواب چهار معنی دارد:

معنی اول دیدن گوشواره در خواب زیاد شدن جمال و زیبایی فرد است.

معنی دوم دیدن گوشواره در خواب آموختن علم است.

معنی سوم دیدن گوشواره در خواب مقام بالا و بزرگی است.

معنی چهارم دیدن گوشواره در خواب غم و اندوه است.

ابن سیرین می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که در هر دو گوشش گوشواره دارد معنی خواب او این است که از مردم زینت و جمال به دست می آورد.

اگر کسی در خواب دید که از هر دو گوشش گوشواره مرواریدی انداخته است مفهوم خواب این است که علم قرآنی می آموزد و داناتر از قبل می شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خود گوشواره ببینید معنی خواب این است که خبر های خوبی در آینده ای نزدیک به شما می رسد و شغلی خوب و پر درآمد خواهید یافت.

تعبیر خواب گوشواره نقره در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن خواب گوشواره (اگر ببیننده ی خواب مرد باشد)، نشانه فرزند است.
اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.
اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش می کنند.
اگر مردی خواب ببیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می بیند و او را طـلاق می دهد.
اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشانه بی آبرویی است.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری گوشواره می اندازید بیانگر این است که نیاز دارید با دقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد گوش کنید یا توجه کنید.
خواب گوشواره مروارید نشان دهنده یک نصیحت است که باید به آن توجه کنید.
خواب گوشواره مروارید نشان دهنده خاطره کسی در زندگی تان است که گوشواره مروارید می انداخته است.
تعبیر خواب خریدن گوشواره بیانگر این است که تمایل به قبول کردن و محبت کردن دارید.
خواب گم شدن گوشواره بیانگر گمراه شدن است.

خواب گوشواره طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هـدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود.
خواب گوشواره طلا نشان دهنده فرزند دختر است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر مردی در خواب ببیند که همسرش دو حلقه گوشواره در گوش دارد که یکی از جنس طلا و دیگری از نقره می ‌باشد، تعبیرش این است که زن را طلاق می‌ دهد.

خواب گوشواره شکسته

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

دیدن گوشواره شکسته در خواب بیانگر کسی است که کسی در مورد شما صحبت می کند.

آنلی بیتون می‌ گوید:

دیدن گوشواره شکسته در خواب ، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست.

دیدن گوشواره نقره در خواب

تعابیر دیدن نقره در خواب

امام صادق (ع) می فرمایند:

دیدن نقره در خواب چهار معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن نفره در خواب زن است.

معنی دوم دیدن نفره در خواب فرزند است.

معنی سوم دیدن نفره در خواب مال است.

معنی چهارم دیدن نفره در خواب معیشت زندگی بیننده خواب است.

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب خود نقره ببینید معنی خواب شما این است که در بیداری هم نقره به دست می آورید و یا برای شما مشکل و زحمتی به وجود می آید.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر در خواب نقره سالم ببینید معنی خواب شما این است که خبری راست به شما گفته می شود ولی دیدن نقره شکسته در خواب اشاره به این دارد که خبری دروغ به شما گفته می شود.

اگر در خواب دیدی که در کیف تو نقره است معنی خوابت این است که چیزی را به امانت پیش تو می گذارند.

اگر در خواب دیدی که نقره های زیادی داری که حساب آنها دست تو نیست معنی خواب این است که گنج پیدا می کنی.

اگر در خواب دیدی که کاسی نقره ای داری و یا آفتابه و طشت نقره ای معنی خواب تو این است که مال و اموال زیادی را جمع می کنی.

اگر در خواب ببینی که طلا و یا نقره ذوب می کنی معنی خواب تو این است که بر سر زبان مردم میفتی.