تعبیر خواب گم شدن انگشتر طلا

تعبیر خواب گم شدن انگشتر طلا
21 فروردین 1403
1170 بازدید

اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین دار خود را گم کرده است معنی خواب این است که یا مقامش را از دست می دهد و یا فرزند و یا شوهر خود را از دست می دهد. تعبیر خواب گم کردن انگشتر اگر در خواب ببینی که انگشتر الماس خود را گم کرده ای […]

اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین دار خود را گم کرده است معنی خواب این است که یا مقامش را از دست می دهد و یا فرزند و یا شوهر خود را از دست می دهد.

تعبیر خواب گم کردن انگشتر

اگر در خواب ببینی که انگشتر الماس خود را گم کرده ای معنی خواب تو این است که می میری و یا رسوا می شوی.

داشتن، پیدا کردن یا خرید یک حلقه عقیق در خواب، نشانه افزایش ایمان، وسعت روز و باز کردن کار است. اگر خواب ببینید که حلقه عقیق خود را فروخته اید، یا اینکه از شما دزدیده شده است، یا اینکه آن را گم کرده اید، دارایی، ثروت یا فرصت خوبی را از دست می دهید و متحمل ضرر می شوید.

تعبیر خواب گم کردن انگشتر طلا

تعبیر خواب گم کردن انگشتر طلا

تعابیر دیگر دیدن انگشتر در خواب های ما

امام صادق (ع) می فرمایند:

دیدن انگشتر در خواب ۴ معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

معنی اول دیدن انگشتر در خواب قدرت و سلطنت است.

معنی دوم دیدن انگشتر در خواب زن و همسر است.

معنی سوم دیدن انگشتر در خواب فرزند است.

معنی چهارم دیدن انگشتر در خواب و مال و ثروت است.

دیدن انگشتر طلا در خواب معنی خوبی دارد.

اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین دار خود را گم کرده است معنی خواب این است که یا مقامش را از دست می دهد و یا فرزند و یا شوهر خود را از دست می دهد.

ممکن است این خواب معنی اش از دست دادن مال باشد ولی اگر کسی که این خواب را می بیند صاحب منصب باشد معنی خواب این است که مقام بالای خود را از دست می دهد.

حضرت یوسف (ع) می فرمایند:

دیدن حلقه انگشتر در خواب به معنی فرزند است.

دیدن انگشتر در خواب برای مردان کراهت دارد ولی ممکن است نشان دهنده جاه و مقام هم باشد چرا که در گذشته افراد دارای منصب انگشتر خاص داشتند.

اگر در خواب انگشتر فیروزه و یا نقره ای ببینید معنی خواب این است که از مردم محبت و مهربانی می بینید.

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی که انگشتری از جنش آهن در دست داری معنی خواب این است که آدم قدرتمندی می شوی.

اگر در خواب ببینی که انگشتری از جنس مس و یا برنج در دست داری از مردم ساده سود به دست تو می رسد.

اگر در خواب ببینی انگشتر بلوری در دست داری معنی خواب این است که کاری می کنی که از عامه مردم سود می کنی.

اگر در خواب ببیند که انگشترش را جایی امانت گذاشته و یا به کسی بخشید، اگر او انگشتر را قبول کند معنی خواب این است که کسی را می خواهد و ازدواج می کند ولی اگر انگشتر را رد کردند به او جواب رد می دهند.

اگر در خواب ببینی که انگشترت می شکند معنی خواب این است که بین بیننده خواب و همسرش مشکل و جدایی می افتد.

اگر کسی در خواب ببیند که نامه نوشته است و با انگشتر خود مهر کرده است معنی خواب این است که چیز پنهانی به او می رسد.

اگر نامه گشاده را انگشتر مهر کند معنی خواب این است که آشکارا به او چیزی می رسد.

تعبیر خواب انگشتر نقره

می توان دقیقا گفت که خواب انگشتر نقره تا چه میزان می تواند مثبت باشد. اما همانطور که گفتیم خواب انگشتر طلا از هر جنس دیگری بهتر است. خواب انگشتر نقره بیشتر به معنی تلاش برای کسب مال و ثروت است و احتمالا تولد فرزند در خانواده را نوید می دهد.

تعبیر خواب گم کردن انگشتر طلا

تعبیر خواب گم کردن انگشتر طلا

ابراهیم کرمانی می‌ گوید:

اگر ببینی انگشترت نقره می‌ باشد، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

امام صادق (ع) می ‌فرمایند:

تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

مملکت
زن
فرزند
مال

تعبیر خواب انگشتر بدل

اگر در خواب انگشتری بدل ببینید نشانه فردی یا چیزی تقلبی و جعلی در زندگی شما است.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

محمد بن سیرین داشتن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری تعبیر می کند. او پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فزرند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می کند. و از دست دادن انگشتر فیروزه تعبیری برعکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر آهنی

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی انگشترت آهنی است، یعنی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می ‌باشد، یعنی قدرت و توانایی بدست می ‌آوری.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر در خواب خود انگشتری شکسته را ببینید باید بدانید که نشانه خوبی نیست و احتمالا درگیری ها و اختلاف نظرهای شما و شریک عاطفی یا همسرتان را در رابطه یا ازدواج فعلی تان نشان می دهد.

تعبیر خواب انگشتر الماس

لیلا برایت:

دیدن انگشتر الماس در خواب را نشانه رسیدن به موفقیت تعبیر می کند. اگر خواب ببینید که صاحب انگشتر الماس شده اید مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار خواهید گرفت. و اگر دختری خواب ببیند که نامزدش به او انگشتر الماس هدیه می دهد ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

آنلی بیتون:

گم کردن انگشتر الماس را نشانه رسوا شدن یا مرگ تعبیر می کند و می گوید : اگر کسی خواب ببینید که انگشتر الماس دارد سعادت مند خواهد شد و هدایای زیادی به او داده خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر یاقوت

ابراهیم کرمانی می گوید : دیدن انگشتر با تزیین یاقوت سبز در خواب، نشانه لقاح پسری هومشندی است که دانشمند بزرگی خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر یشمی

محمد بن سیرین می گوید : دیدن خواب داشتن انگشتر یشمی نشانه ازدواج با یک زن خواهد بود.

تعبیر خواب گم شدن انگشتر طلا

تعبیر خواب گم شدن انگشتر طلا

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین می‌ گوید:

اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ ای، یعنی همه اموال خودت را می ‌فروشی و خرج می ‌کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی قسمتی از اموالت را می ‌فروشی.
اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یعنی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌ رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یعنی آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می ‌ماند.

جابر مغربی می ‌گوید:

اگر ببینی انگشترت را شکسته‌ ای، یعنی بین تو و زنت جدایی می افتد.

ابن سیرین می‌ گوید:

اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌ای یا اینکه آنرا دزدیده‌ اند، یعنی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد.