تعبیر خواب لواط

تعبیر خواب لواط
5 خرداد 1403
639 بازدید

خواب دیدن لواط کردن اشاره به انجام فعالیت و عملی بی فایده توسط بیننده خواب دارد. با تعبیر خواب نزدیکی با شوهر، تعبیر خواب آمیزش با حیوانات، تعبیر خواب رابطه نامشروع با نامحرم و تعبیر خواب آمیزش با زن مرده و تعبیر خواب آمیزش جنسی با یکی از اقوام همراه ما باشید. تعبیر خواب لواط […]

خواب دیدن لواط کردن اشاره به انجام فعالیت و عملی بی فایده توسط بیننده خواب دارد. با تعبیر خواب نزدیکی با شوهر، تعبیر خواب آمیزش با حیوانات، تعبیر خواب رابطه نامشروع با نامحرم و تعبیر خواب آمیزش با زن مرده و تعبیر خواب آمیزش جنسی با یکی از اقوام همراه ما باشید.

تعبیر خواب لواط

عمل لواط به آمیزش جنسی مقعدی میان مردان گفته می شود که از نظر و دیدگاه دین اسلام حرام و بسیار شنیع می باشد. تعداد زیادی از مردان ممکن است که در رؤیا خود را درحال لواط کردن ببینند که دیدن اینگونه خواب‌ ها نشانه‌ اي از انجام دادن عمل واقعی لواط در زندگی بیداری ندارد و حاوی پیامی به بیننده خواب است.

لواط اشاره به رفتاری دارد که نتیجه مثبتی از ان عمل و رفتار بدست نخواهد آمد. شاید بتوان ضرب المثل آب در هاون کوبیدن را مصداق دیدن عمل لواط در خواب بیان کرد.

فعالیتی در زندگی بیداری در حال رخ دادن است که بدون هیچ خیر و برکتی برای بیننده خواب به اتمام می رسد. در واقع این خواب هشداری در مورد استفاده از استعداد های بالفعل در راهی بی انتهاست که همه ی این توانایی ‌ها و اوقات گرانبها بیهوده تباه خواهند شد.

تعبیر خواب همجنسگرایی

معبرین غربی در رابطه با همجنسگرایی با توجه به نمادها و دیدگاه‌ هاي‌ خود در دنیای غرب بیان می کنند که : اگر در خواب خود را در رابطه با شخصی هم جنس خود دیدید این به این معنی نیست که شما همجنس باز و یا علاقه به هم جنس بازی دارید این به این معنی است که شما دوست داشتن را یاد می گیرید و خود را می ‌پذیرید.

آمیزش و نزدیکی در خواب اگر به سمت خواب‌ هاي‌ شیطانی نرود تعابیر مختلفی از دیدگاه مفسران خواب قدیمی مانند ابن سیرین، حضرت امام صادق و دانیال پیامبر دارد.

تعبیر خواب لواط

تعبیر خواب لواط

تعبیر خواب لواط به روایت تعبیرگران امروزی

به گفته تعبیرگران امروزی دیدن یک رابطه ی عاشقانه در خواب ممکن است احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معانی آن گونه خواب‌ هاست. البته همان طور که گفته شد معبرین اسلامی و کهن تفاسیر متفاوتی را در رابطه با آمیزش یا سکس بیان کرده‌ اند.

تعبیر خواب لواط به روایت منوچهر مطیعی

نزدیکی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می ‌باشید. اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.

خواب نزدیکی و آمیزش می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب ‌هاي‌ شیطانی تعبیر ندارند. معبران در مورد نزدیکی در خواب صفحه‌ ها مطلب نوشته‌ اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی‌ پذیرم مگر آنچه راکه در بالا نوشتم. چنانچه دیدن نزدیکی در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفاً از غم است و لاغیر.

تعبیر خواب لواط به روایت حضرت دانیال (ع)

آمیزش در خواب روا شدن حاجت است.

خاصه چون بیند که آب منی از وی جدا گردید.

اگر بیند با زن خود لواط کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

تعبیر خواب لواط به روایت امام جعفر صادق (ع)

اگر بیند با مرده آمیزش کرد و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.

تعبیر خواب لواط به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر آمیزش کرد، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا ودر ان کار وی را مصلحت نباشد و سنت رسول صلی الله علیه و آله نگاه ندارد.

تعبیر خواب نزدیکی با محرم

ابن سیرین می گوید:‌ اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران می گویند : اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.

تعبیر خواب لواط

تعبیر خواب لواط

آمیزش با زن مرده در خواب

ابن سیرین می گوید :

اگر بیند با زن که مرده است نزدیکی نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه نزدیکی کرد، دلیل که کاری که از ان نومید شده باشد به تمامی بیابد.

جابر مغربی می گوید :

اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند.

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

در خواب نزدیکی کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.

اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.

تعبیر خواب آمیزش با حیوانات

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر بیند با مرغی آمیزش نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار نزدیکی کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تأویل دارد.

جابرمغربی می گوید:

اگر بیند با شتر نزدیکی نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد.

تعبیر خواب آمیزش با زن در دوران قاعدگی

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با سلطان نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و بعضی معبران می گویند : با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن سهولت کارهای دنیایی او است.