تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران
23 فروردین 1403
449 بازدید

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست. موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود. روح در خواب به آسمان می […]

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست. موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم. وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام، و گاهی منام و رویا. در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر دیدن زعفران در خواب

تعبیر دیدن زعفران در خواب به معنای مال و نعمت می باشد ولی خ وردن آن به معنای بیماری و اندوه می باشد برای بیننده خواب.

همچنین دیدن رنگ زعفران در خواب روی لباس خوب نیست.

رسیدن بوی زعفران به مشامتان در تعبیر خواب به معنای بزرگی است. اگر زعفران در خواب به مقدار زیاد باشد به معنای ثروت است. زعفران کم به معنی غم و غصه می باشد.

اگر در خواب زعفران روی برنج ببینید به شرط اینکه زیاد نباشد، خوب است.

تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران از دید ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که زعفران داری معنی خواب این است که به همان اندازه مردم تو را ستایش می کنند و از تو خوب می گویند به خصوص اگر زعفران ساییده نشده باشد.

اگر در خواب ببینی که زعفران می خوری معنی خواب تو این است که بیمار می شوی

اگر در خواب دیدی که برتن و یا لباست زعفران می مالند معنی خواب بیماری است.

اگر در خواب دیدید که بدنتان بدلیل زعفران رنگ شده است و شما آن را می شویید معنی خواب این است که بیماریتان شفا می یابد.

اگر در خواب دیدید که زعفران نکوبیده دارید و یا کسی به شما داد معنی خواب این است که زن توانمندی خواهید گرفت.

اگر در خواب دیدید که زعفران خیلی زیادی دارید به شما نعمت و منفعت زیادی می رسد و مردم شما را ستایش می کنند و مدح شما را می گویند.

تعبیر خواب زعفران از دید ابراهیم کرمانی

اگر ببینید در مقدار فراوان و زیادی از زعفران هستید، مال و نعمت به دست می ‌آورید و مردم از شما تعریف و ستایش می ‌نمایند.

اگر ببینید در خواب زعفران خورده‌ اید، دچار بیماری و غم و اندوه خواهید شد.

اگر ببینید لباس یا بدن را با زعفران زرد می ‌کنید، تعبیرش بیماری و غم و اندوه می باشد و منوچهر مطیعی می‌ گوید : رنگ زعفران خوب نیست، مخصوصا اگر بر روی لباس باشد به معنی بیماری می باشد.

تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران

خواب زعفران از دید منوچهر مطیعی

عطر زعفران در خواب نیکوترین چهره دیدن زعفران است چه که اگر در خواب احساس کنید که بوی عطر زعفران به مشامتان می رسد نشان آن است که شما را به بزرگی و نیکی می ستایند و این در صورتی است که خود زعفران را نبینید چون اگر زعفران را ببینید عطر آن تحت تاثیر رنگش قرار می گیرد.

اگر زعفران را به رنگ خودش ببینی خواب خوبی نیست و به بیماری تعبیر می شود.

دیدن زعفران روی برنج در خواب خوب است به شرطی که زیاد از حد نباشد.

اگر در خواب دیدید که لباس شما رنگ زرد دارد و این زردی از زعفران است بیمار می شوید یا پشت سرتان بد می گویند و احیانا به شما اتهام می زنند ولی اگر لکه زعفران را بزدایید و پاک کنید نیکو است. اگر بیمار باشید شفا می یابید و چنانچه متهم شده باشید رفع اتهام می گردد.

دیدن زعفران به میزان زیاد ثروت است و به میزان کم غم است.

اگر زنی در خواب ببیند که زعفران می سابد معنی خوابش این است که دچار غم و اندوه می شود و ممکن دعوای خانوادگی هم برایش پیش بیاید ولی این خواب برای مردها بد نیست.

تعبیر خواب زعفران از دید کارل گوستاو یونگ

در روانشناسی یونگ امده است دیدن زعفران در خواب بسیار خوب است چون زعفران بسیار خوش رنگ و بو می باشد در خواب هم نشانه ی خوبی از شخصیت شما دارد. .

دیدن یا بو کردن زعفران در خواب بیانگر و به معنی جادو، فروتنی و تواضع است. همچنین زعفران به خاطر رنگش، نماد عشق و شور و شوق می باشد.

تعبیر خواب زعفران از دید حضرت یوسف

اگر در خواب خود زعفران ببینید معنی این خواب خوب است و به اتفاقات خوب برای شما اشاره دارد.

تعبیر خواب زعفران از دید آنلی بیتون

نوشیدن چای دم کرده در خواب به معنی مشاجره و اختلاف خانوادگی است. تعبیر خواب زعفران دل بستن به امید‌های واهی نیز میباشد.

تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب زعفران از زبان تعبیرگویان غربی

خواب دیدن زعفران نشانی از این است که بعضی برنامه هایی که در نظر داشتیم انجام بدهیم را از برنامه خود حذف کنیم به دلیل تضمین سلامت.

اگر در خواب به عنوان ادویه از زعفران استفاده می نمایید، به معنی این است که حضور شما باعث تزئین و تغییر در هر شرکتی می باشد. اما اگر مقدار زعفران از حد متعادل بیشتر شد و منجر به تغییر در طعم غذا گردید به این معنی است که خطر از بین رفتن و ریزش تصویری که از خود در جلوی دیگران ساخته‌اید وجود دارد.

اگر در خواب، خود را در حال نوشیدن چای زعفران دیدید، به معنی اختلاف و مشاجره است و یافتن زبان مشترکی بین شما و خانواده‌ تان سخت و مشکل خواهد بود.

تعبیر خواب ساییدن زعفران

ابراهیم کرمانی :

کرمانی درباره ساییدن زعفران در خواب می‌ گوید : اگر ببینید که زعفران نسائیده و نکوبیده خریده‌ اید یا کسی به شما داده است، با زن ثروتمندی ازدواج می‌ کنید.

ابن سیرین می‌ گوید :

اگر در خواب ببینید زعفران می سائید و می کوبید، بیمار می ‌شوید.

مطیعی تهرانی می گوید:

ساییدن زعفران برای زنان غم و اندوه و دعوای خانوادگی است ولی برای مردان آن قدر ها بد نیست که برای زنان. در مجموع دیدن زعفران در خواب خوب نیست مگر آن که عطر آن را احساس کنید یا بویی که فکر کنید مربوط به زعفران است.