تعبیر خواب روغن

تعبیر خواب روغن
27 آبان 1402
422 بازدید

تعبیرگری می ‌گوید : اگر ببینی روغن‌ گیری می ‌کنی، یـعـنـی کاری انجام می ‌دهی که موجب می ‌شود مردم تو را تحسین و ستایش کنند و در جهان به خوبی مشهور شوی. بر طبق روانشناسی یونگ دیدن روغن در خواب یعنی شما نیاز دازید زندگیتان روانتر و آسان تر پیش برود. شاید نیاز است […]

تعبیرگری می ‌گوید : اگر ببینی روغن‌ گیری می ‌کنی، یـعـنـی کاری انجام می ‌دهی که موجب می ‌شود مردم تو را تحسین و ستایش کنند و در جهان به خوبی مشهور شوی.

بر طبق روانشناسی یونگ دیدن روغن در خواب یعنی شما نیاز دازید زندگیتان روانتر و آسان تر پیش برود. شاید نیاز است کمی عشق در زندگی خود خرج کنید و مسائل را آسانتر بگیرید. اگر در خواب خود روغن بچه دیدید یعنی کودک درونتان فعال است و نیاز دارید کمی ان را آرام کنید.

تعبیر خواب روغن به روایت معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که از روغن های مبارک است. چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می خورید به مال و نعمت می رسید و پولی از راه درست به دست شما می آید. برخی از معبران روغن را میراث دانسته اند و برخی مال و نعمت و روی هم رفته دیدن روغن در خواب خوب است. اگر در خواب ببینید که دیگری روغن به سر شما می مالد فریب می خورید و کسی که روغن می مالد به شما دروغ می گوید و مکر و نیرنگ در کارتان به کار می برد و اگر شما به سر دیگری روغن بمالید همین تعبیر را دارد که شما او را می فریبید.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر روغن، مال و نعمت می‌ باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرکنندگان گفته ‌اند : تعبیرش ارث و میراث است.

اگر ببینی روغن گاو، داری و یا کسی به تو بخشیده است و از آن می‌ خوری، یـعـنـی هم مال و اموال به دست می ‌آوری و هم ارث و میراث و به طور کلی تعبیر روغن گاو از سایر روغن‌ ها بهتر می ‌باشد.

تعبیر روغن دنبه و روغن کنجد، علم و دانش و حکمت می ‌باشد.

تعبیر روغن زیتون، علم و دانش و حکمت می‌ باشد، ‌‌‌‌‌کرمانی نیز می ‌گوید : تعبیرش مال و نعمت و خیر و برکت می ‌باشد (تعبیرهای مختلف).

تعبیر روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک می ‌باشد. اگر ببینی در داخل شیشه روغن گل یا روغن بنفشه می ‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می ‌کنی.

تعبیر روغن خیری، سود و منفعت از طرف مرد «عرب» می ‌باشد.

تعبیر روغن نرگس، سود و منفعت از طرف مرد روستائی می ‌باشد.

تعبیر روغن شاه بلوط و روغن قسط، سود و منفعت از طرف رومی‌ ها می‌ باشد.

اگر ببینی به سر خودت روغن می ‌مالی، تعبیرش زینت و آرایش دنیا می ‌باشد. اگر ببینی آن روغنی که سر خودت مالیده ‌ای، ناخوشایند و گندیده بوده است، یـعـنـی مردم از تو بدگوئی می ‌کنند، ولی اگر ببینی به سر خودت روغن ‌های خوشبوئی مثل روغن گل و یاسمن و بنفشه و… مالیده ‌ای، تعبیرش زینت و آراستگی و تحسین و ستایش می ‌باشد.

اگر ببینی همۀ بدن تو روغنی شده است، یـعـنـی بیمار می ‌شوی.

اگر ببینی دبۀ روغن داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی بین تو و فردی امانت ‌دار ارتباط و مصاحبتی دوستانه برقرار می‌ شود و به اندازه کوچکی و بزرگی دبه از او خیر می ‌بینی، ولی اگر دبه را کهنه و کثیف ببینی، یـعـنـی از آن مرد شر و ضرر و زیان به تو خواهد رسید (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی دبه روغن را از دست داده ‌ای، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت خود را با آن شخص قطع می ‌کنی.

اگر ببینی همۀ بدن تو روغنی شده است، یـعـنـی بیمار می ‌شوی.

تعبیر خواب روغن

تعبیر خواب روغن

تعبیر خواب به روایت امام صادق (ع)

تعبیر روغن ‌گیر، شخصی می ‌باشد که یاری کنندۀ کسی است که با او معاشرت و همنشینی داشته باشد.

تعبیرهای دبۀ روغن عبارتند از : 1) مرد امانت‌ دار 2) زن 3) خدمتکار 4) قوام دین 5) تندرستی 6) عمر دراز 7) مال و نعمت 8) خیر و برکت 9) ارث و میراث از طرف زن‌ ها.

تعبیرهای روغن بد و گندیده عبارتند از : 1) زن روسا 2) مرد «فاسق» 3) سخن ‌های زشت برای انکار و رد کردن چیزی یا کسی.

تعبیرهای روغن خوب عبارتند از : 1) زن زیبا 2) کنیزک زیبا 3) تحسین خوب و نیک 4) سود و منفعت 5) حرف ‌های خوب و خوش 6) طبع‌ ها و سرشت ‌های خوب و نیک.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی روغن زیتون را تصفیه و صاف می ‌کنی و از آن می ‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن خیر و منفعت به دست می ‌آوری.

اگر ببینی از مغز بادام تلخ، روغن بیرون می ‌آید، یـعـنـی به اندازه روغنی که دیده ‌ای، از مرد خسیسی به تو سود و منفعت می ‌رسد.

اگر ببینی به سر خودت بیش از اندازه روغن مالیده ‌ای به طوری که چکه می ‌کند، یـعـنـی دچار غم و مصیبت خواهی شد.

اگر ببینی کسی به سر تو روغن می ‌مالد، یـعـنـی بر تو مکر و حیله‌ ای ترتیب می‌ دهد.

تعبیر خواب به روایت اشعث

تعبیر خوردن روغن زیتون، مال و اموال می‌ باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی روغن زیتون به بدن خودت می‌ مالی، یـعـنـی سوگند دروغ می ‌خوری و خلاف وعده می ‌کنی.

اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می ‌شوی.

اگر ببینی روغن زیتون به بدن خودت می ‌مالی، سوگند دروغ می‌ خوری و خلاف وعده می ‌کنی.

تعبیر خواب روغن

تعبیر خواب روغن

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌ گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می ‌آوری.

تعبیر مالیدن روغن به خود، آرایش می‌ باشد، ولی اگر بیش از اندازه باشد تعبیرش غم و اندوه است.

اگر ببینی روغن را به سینۀ خودت مالیده ‌ای، یـعـنـی قسم و سوگند دروغ می‌ خوری.

تعبیر خوردن و مالیدن روغن به خود، آرایش می‌ باشد، ولی اگر بیش از اندازه باشد تعبیرش غم و اندوه است.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

روغن در خواب، بر رزق و روزی پاک و حلال یا علم سودمند دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بدن خود را با آن میمالد، اگر بیمار باشد، شفا می یابد.
روغن زیتون به علم، برکت، هدایت، شفا و رزق و روزی حلال تعبیر می شود.

اگر ببینی از مغز گردو روغن می ‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می ‌آوری.

تعبیر مالیدن روغن به خود، آرایش می‌ باشد، ولی اگر بیش از اندازه باشد تعبیرش غم و اندوه است.

اگر ببینی روغن را به سینۀ خودت مالیده ‌ای، یـعـنـی قسم و سوگند دروغ می ‌خوری.

تعبیر خوردن و مالیدن روغن به خود، آرایش می ‌باشد، ولی اگر بیش از اندازه باشد تعبیرش غم و اندوه است.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

خواب روغن : نتایج عالی و پرسود و علامت یک محصول پربرکت برای کشاورزان

شما تجارت روغن می کنید : شانس – پول

روغن می فروشید : مرگ یک دشمن

روغن زیتون بکار می برید : شادی بزرگ

روغن بزرگ : پول بدست می آورید .

روغن کرچک بکار می برید : خوشبختی

روغن ماهی : کارهای شما چنان پیشرفت می کند که ابداً انتظارش را نداشته اید.

روغن ها را می ریزید : کارتان را از دست می دهید .

نقاشان و هنرمندان خواب بکار بردن روغن را ببینند : پول هنگفتی نصیبتان خواهد شد .

مقاطه کارها و تاجرها خواب بکاربردن روغن را ببینند : مشاجره با شریکشان در پیش دارند .

لباس شما آغشته به روغن است : منفعت بزرگ مالی

تعبیر خواب روغن

تعبیر خواب روغن

تعبیر خواب روغن به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینیدبه چیزی روغن می مالید، علامت آن است که برای روبرو شدن با برخی از حوادث نیرویی زیاد صرف خواهید کرد.

دیدن مقدار زیادی روغن در خواب، علامت دست زدن به اقدامات لذتبخش فراوان است.

اگر کسی خواب ببیند روغن خرید و فروش می کند، علامت آن است که روابط عاشقانه ای ناموفق را تجربه خواهد نمود زیرا توقع او بیش از حد معمول است.

اگر زنی خواب ببیند به روغن آغشته است، نشانه آن است که به پیشرفتهای غیرقابل باور دست خواهد یافت.