تعبیر خواب روبوسی

تعبیر خواب روبوسی
25 فروردین 1403
1508 بازدید

معنی این خواب خوب است و طبق نظر علمای بزرگ تعبیر خواب از نظر امام صادق معنی خواب امنیت و شادی و خوشبختی و کسب مال است. تعبیر خواب روبوسی با دوست قدیمی اگر در خواب ببینی که کسی را که دوست داری می بوسی چه فرزند باشد چه پدر و مادر و چه خواهر […]

معنی این خواب خوب است و طبق نظر علمای بزرگ تعبیر خواب از نظر امام صادق معنی خواب امنیت و شادی و خوشبختی و کسب مال است.

تعبیر خواب روبوسی با دوست قدیمی

اگر در خواب ببینی که کسی را که دوست داری می بوسی چه فرزند باشد چه پدر و مادر و چه خواهر و برادر و همسر و نامزد معنی خواب خوب است.

معنی خواب ما این است که زندگی ما گشاده می شود و مشکلات از بین می رود و روزی هم زیاد می شود و در کل آرامش در زندگی برقرار می شود.

تعبیر خواب روبوسی

تعبیر خواب روبوسی

تعابیر دیدن بوسیدن در خواب

یکی از رایج ترین خواب هایی که افراد می بینند خواب بوسه و بوسیدن است. چرا که بسیاری از خواب های ما افکار روزانه است که در خواب و رویا می بینیم. بوسیدن یک حس عاطفی است به همین دلیل بسیاری از افراد خواب بوسه می بینند. که دیدن چنین خوابی می تواند همراه با معنی خوبی باشد در جایی که در چند مورد اینگونه نیست و می تواند سبب گرفتاری و مصیبت باشد. بوسیدن به مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است. در حالت کلی طبق تعبیر معبران، بوسه دادن و بوسه گرفتن نشانه ی خیانت است. حال اگر در خواب شخصی شما را ببوسد بدانید نسبت به شما خیانت می شود و اگر شما شخصی دیگر را ببوسید عامل خیانت خود شما خواهید بود.

اگر کسی خواب ببیند لب های دختری را بوسه میزند که با او هیچ نسبتی ندارد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند.

اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید و اگر دیدی بر لب دختری بوسه زدی که اشنا هست و میشناسی اش بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید. چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند اگر دیدی که کسی به قصد مزاحمت قصد داشت تا شما را ببوسد و شما از این عمل وی به خشم امدید خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزید و دور بمانید.

اگر متاهل هستی و خواب دیدی زنی غریبه از شما می خواهد او را ببوسید باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک است.

تعبیر خواب روبوسی

تعبیر خواب روبوسی

اگر دیدی بر لب های پسری هم سن و هم جنس خودت بوسه زدی با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست.

اگر دیدی زنت را بوسیدی و او ناراضی از تو بود به هوای نفس گرفتار می آید.

اگر دیدی مردی همسر دیگری را می بوسد تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می کنند.

بوسیدن زن شوهر دار در خواب نشانه این است که ناکامی و ناامیدی شما را تهدید می کند.

امام صادق (ع) می فرمایند:

دیدن بوسه در خواب چهار معنی دارد:

معنی اول دیدن بوسه در خواب خیر و منفعت در زندگی است.

معنی دوم دیدن بوسه در خواب این است که به مراد دلتان می رسید و حاجت روا می شوید.

معنی سوم دیدن بوسه در خواب این است که بر بدخواه خود پیروز می شوید.

معنی چهارم دیدن بوسه در خواب شنیدن حرف ها و سخنان خوب است.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی در خواب خود ببیند که کسی به او بوسه می دهد معنی خواب این است که آن شخص خواستگار بیننده خواب خواهد بود ولی اگر در خواب ببینی تو به او بوسه می دهی معنی خواب این است که به خواسته و هدف خود در زندگی نمی رسید.

اگر در خواب ببینی که کسی که مرده است به شما بوسه می دهد معنی خواب این است که از انه مرده بهره ای به شما می رسد که ممکن است علم او باشد و یا ارثی از او به شما برسد.

اگر در خواب دیدید که به شهوت به مردی بوسه می دهید معنی خواب این است که از ان مرد بهره ای به شما می رسد.

اگر در خواب ببینی که از لب کسی بوسه می گیری معنی خواب این است که دچار حسرت می شوی.

اگر در خواب دیدید که دختر و پسری از هم لب می گیرند و شما انها را نصیحت می کنید معنی خواب این است که امکانات لازم برای نوفقیت در اختیار شما قرار می گیرد.

اگر در خواب زن فاحشه ای را دیدید که بر لب شما بوسه می زند معنی خواب این است که دشمن ضعیفی دارید که باعث ناراحتی و اختلال اعصاب شما می شود ولی نمی تواند به شما آسیب جدی بزند.

تعبیر خواب روبوسی

تعبیر خواب روبوسی

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب دیدید که کسی شما را می بوسد معنی خواب این است که باید بیش از پیش مراقب رفتار خود باشید.

اگر در خواب دیدید که زمین را می بوسید معنی خواب شما این است که غم و ناراحتی به شما می رسد.

بوسیدن دست در خواب نشان دهنده این است که در عشق خود به موفقیت می رسید.

تعبیر خواب بوسه به روایت دانیال نبی (ع):

بوسه زدن به لب های مرد زن دختر و یا پسر دشمنی است دروغگو، بی اعتقاد، فریبکار بی شرم و نا امید از خوبی ها و تیکی ها که همواره دیگران را به بدی و شر می خواند و برخورد نکردن با او مناسب تر است.

تعبیر خواب بوسه به روایت شیخ طوسی:

بوس کردن معشوق در خواب دلالت بر این دارد که زندگی ما گشاده می شود و وسعت می یابد و روزی مان فراخ می یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت. اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم و برعکس اگر نامزدت نبود و یا درعقد تو نبود و روزیمان تنگ می شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.

تعبیر بوسه گرفتن از لب های دوست دختر

اگر دیدی پسری در حال بوسه گرفتن از لب های دوست دخترش است نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند بطور کلی لب گرفتن در خواب فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.