تعبیر خواب انگور سبز

تعبیر خواب انگور سبز
7 خرداد 1403
1406 بازدید

انگور سبز از جمله میوه هایی است که طرفداران خاص خود را دارد. هر شخصی ممکن است در خواب های خود میوه های مختلفی را ببیند و هر میوه تعبیر مخصوص خود را دارد. تعبیر هر خواب را نمی توان به طور قطعی به دست آورد و باید برای پی بردن به مفهوم دقیق هر […]

انگور سبز از جمله میوه هایی است که طرفداران خاص خود را دارد. هر شخصی ممکن است در خواب های خود میوه های مختلفی را ببیند و هر میوه تعبیر مخصوص خود را دارد. تعبیر هر خواب را نمی توان به طور قطعی به دست آورد و باید برای پی بردن به مفهوم دقیق هر خواب تمامی شرایط خواب را سنجید و کل موقعیت را بررسی کرد.

تعبیر خواب انگور سبز

انگور سبز جزو یکی از انگورهاست. ممکن است در طول زندگی خود یا خودتان خواب انگور سبز ببینید و یا از کسی بشنوید که خواب انگور سبز دیده است.

می توان به این مسئله اشاره کرد که آیا انگوری که در خواب دیده اید در آن فصلی که در آن قرار دارید کشت و برداشت می شود و یا خیر. البته بسیاری از معبران معتقدند دیدن انگور در خواب معمولا تعبیر خوبی دارد بجز انگور سیاه که این گونه نیست.

دیدن انگور سبز در خواب

دیدن انگور سبز در خواب

تعابیر دیدن انگور در خواب

همان طور که گفتیم انگور در رنگ ها و اشکال مختلفی وجود دارد که بسته به شکل ظاهری و فصل مناسب آن تعبیر مخصوص به خود را دارد.

در ادامه به تعبیر خواب انواع انگور می پردازیم؛

تعبیر خواب انگور قرمز

تعبیر انگوری که به رنگ قرمز باشد رسیدن به عزت و مقام بالا است.

اگر در فصلی که انگور قرمز در بازار موجود است خواب آن را ببینی تعبیر این خواب آن است که به سود و منفعت اندکی خواهید رسید که با این که کم است راه گشا می باشد.

تعبیر خواب انگور سبز

تعبیر خواب انگور سبز

تعبیر خواب انگور سفید

اگر در فصل انگور سفید قرار گرفته باشید، چنانچه در خواب دیدید انگور سفید می‌خورید، این خواب نشان می دهد که با سختی و زحمت زیاد به پول و ثروتی خواهید رسید.

تعابیر دیگری که می توان برای دیدن انگور سفید در خواب گفت عبارت است از:

  • فرزند نیکو
  • علم فرائض دینی
  • مال و ثروت حلال

تعبیر خواب انگور سیاه

تعبیر انگوری که سیاه رنگ باشد ناراحتی، غم و اندوه است.

اگر از آبِ انگوری ندشیدی که با انگور سیاه درست شده باشد و یا آبش تیره رنگ باشد نشانه مال حرام می باشد.

تعبیر خواب دیدن انگور سبز

تعبیر خواب دیدن انگور سبز

تعبیر خواب گرفتن انگور از دست مرده

اگر در خواب دیدی انگور قرمزی از مرده ای می گیری نشان گر این است که از دردها و بیماری های زیادی در امان خواهی ماند و به زودی بعد از عبور از شرایط سخت موفق خواهی شد.

تعبیر خواب چیدن خوشه انگور زرد

چیدن خوشه انگور زرد در خواب نشان دهنده این است که اگر فرد مجرد باشد عاقبتش به ازدواج خوبی ختم می شود اگرهم فرد ازدواج کرده باشد دارای فرزند پسری نیکو با اینده درخشان خواهد شد.

تعبیر خواب انگور یاقوتی

دیدن انگور یاقوتی در خواب به این معناست که لحظات خوب و خوشی در انتظارتان است که با معشوق خود بگذرانید.

تعبیر خواب انگور یاقوتی برای زن باردار

تعبیر دیدن چنین خوابی اگر برای زن باردار اتفاق بیفتد نشان دهنده ی به دنیا آمدن نوزاد دختری زیبا با آینده بسیار درخشان است.

دیدن انگور سبز در خواب

دیدن انگور سبز در خواب

تعبیر خواب درخت انگور

درخت انگور در خواب تعابیر گوناگونی دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛

  • سود و منفعت زیاد
  • ضرر و زیان
  • مرد حیله‌ گر
  • دشمنی و جنگ
  • مال شبهه‌ دار

دیدن انگور سبز در خواب

دیدن خواب خوردن انگور سبز در خواب این گونه تعبیر می شود که فرد بیننده مرتکب اشتباه و خطایی خواهد شد که احساساتش را جریحه دار می کند.

به طور کلی دیدن انگور در خواب، نشانه ی فرار از کارهای سخت است.

اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد.

تعبیر خواب خوشه انگور قرمز

دیدن انگور قرمز در خواب به رسیدن شادی و افزایش نعمت و روزی فراوان اشاره دارد. اگر خواب ببنید که صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی زندگی شما را سرشار خواهد کرد.

تعبیر خواب دیدن انگور سبز از نگاه معبران جهان

تعبیر خواب انگور از دید امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) در خصوص خواب انگور تعبیرهایی راجع به فشردن انگور گفته اند که به آن ها اشاره می کنیم؛

مال با خیر و برکت و حلال

فراخی و زیادی نعمت

در امان ماندن از قحطی و خشکسالی

در امان ماندن از گرفتاری و بلا

تعبیر خواب انگور سبز

تعبیر خواب انگور سبز

تعبیر خواب انگور سفید از دید حضرت یوسف (ع)

یوسف نبی (ع) دیدن خواب انگور سفید را نشانه رزق و روزی حلال می داند. ایشان حتی دیدن خواب انگور سفید همراه با شراب انگور را نیز خوب تعبیر کرده اند. البته شراب سایر میوه ها نشانه مال و ثروت از راه حرام است.

تعبیر خواب انگور از دید لوک اویتنهاو

خوردن انگور: تب مختصر

چیدن انگور: جدایی غیر منتظره

انگور سفید: شادمانی

انگور سیاه: غصه

دیدن انگور: شما به هدفتان خواهید رسید.

کسی انگور به شما بدهد: آشنایی های تازه

کشمش: دعوا در همسایگی

تعبیر خواب انگور از دید ابراهیم کرمانی

دیدن چنین خوابی که به فرد مرده انگور بدهید و او از آن نخورد نشان می دهد تغییراتی در زندگی تان رخ خواهد داد که شما را به اهدافتان نزدیک کند.

اگر زنی باردار در خواب ببیند به مرده ای انگور می دهد نشان می دهد به زودی فرزندی پسر به دنیا خواهد آورد. اگر مردی چنین خوابی را ببیند هم رسیدن به ثروت و افزایش مال و نعمت را معنی می دهد.

تعبیر خواب انگور از دید حضرت دانیال (ع)

دانیال نبی (ع) خوردن انگور سیاه در خواب را نشانه غم و ناراحتی می داند.

تعبیر خواب انگور از دید محمد ابن سیرین

ابن سیرین معتقد است دیدن انگور سفید در خواب نشانه ی رسیدن به مال و ثروت از راه های سخت و مشقت بار است. خوردن انگور قرمز در خواب اگر در فصل مناسب خود رخ دهد نشانه رسیدن به سود و منفعت هرچند اندک می باشد. اگر انگوری را در خواب دیدید که پوست سختی دارد علامت آن است که به سختی به مال و ثروتی خواهید رسید. پوست روشن در انگور به مال حلال و پوست و آب تیره انگور نشانه مال حرام می باشد.

” ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد. ”

تعبیر خواب دیدن انگور سبز

تعبیر خواب دیدن انگور سبز

تعبیر خواب انگور از دید جابر مغربی

جابر مغربی می گوید اگر در خواب دیدی که با دستگاهی که با آن آب انگور می گیرند کار می کنی و انگور میفشاری نشانه آن است که به پادشاه ظالمی خدمت می کنی.

تعبیر خواب انگور از دید منوچهر مطیعی تهرانی

آقای مطیعی تهرانی معتقد است دیدن انگور در خواب به خودی خود خوب است و نشانه های امید است علی الخصوص اگر در فصل خودش مشاهده شود. چرا که ریشه امیدی است که در زمین کاشته می شود تا به ثمر بنشیند و میوه دهد. انگور رنگ های گوناگونی دارد و هر یک تعبیر خاص خودش را دارد. البته انگور از میوه های بهشتی نیز به شمار می رود و بارها نامش در قرآن کریم به کار رفته است.

برخی معبران و خوابگزاران این چنین گفته اند؛

” به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود.

اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند. “