تعبیر خواب دیدن اسب

تعبیر خواب دیدن اسب
15 فروردین 1401
445 بازدید

امام صادق (ع) فرمود : «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى ‌فایده خواهد گردید» معنی خواب اسب و تعبیر خواب اسب دیدن اسب […]

امام صادق (ع) فرمود : «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى ‌فایده خواهد گردید»

معنی خواب اسب و تعبیر خواب اسب

دیدن اسب در خواب سمبل قدرت و نیرومندی است. انرژی فیزیکی زیادی که نیاز به رام شدن و کنترل شدن دارد. اگر در خواب اسب سفید ببینید این نشانه کامیابی و خلوص در زندگی ببینده این خواب می باشد.

تعبیر خواب اسب از دیدگاه امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) می ‌فرماید: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است:
اول : عز و احترام
دوم : مقام و مرتبت
سوم : فرمانروایی
چهارم : بزرگی و عظمت
پنجم : خیر و بركت

تعبیر خواب اسب از دیدگاه حضرت دانیال

حضرت دانیال می‌ گوید : اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل كه عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیكوئی و قیمت اسب. اگر دید كه اسب را فرا گرفته یا كسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل كه شرف و بزرگی یابد، لیكن كمتر از آن كه در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی كم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل كه بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود. اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل كه بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل كه وی را خادمان و چاكران نباشند. اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل كه مصیبت و گناه نماید.

تعبیر خواب دیدن اسب

تعبیر خواب دیدن اسب

تعبیر خواب اسب از دیدگاه محمد بن سیرین

محمد بن سیرین می ‌گوید : اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل كه مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه در خواب بود. لكن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می ‌پرید، یا بیند كه آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل كه وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد كه خداوندش سفر نماید.

تعبیر خواب اسب به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم كرمانی می ‌گوید : اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر كاری كند كه بر وی گواهی دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر كاری نماید كه وی را مال و مهتری حاصل شود. اگر بیند بر اسب كمیت بود، دلیل كه از پادشاه قوت و بزرگی یابد. اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه. اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل كه اندك بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود. اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل است بر خیر و صلاح. اگر دید كه بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد. اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد. اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل كه از گناه و معصیت بازایستد. اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل كه شرفو بزرگی یابد، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل كه از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب. اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند كه اسب او را از آنجا بیرون آورد. اگر دید اسب او را مراغمه همی كرد، دلیل كه مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود كه كاری نماید كه مردمان از او به شگفت آیند. اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا دركوچه وی، دلیل كه مدری شرف و نام دار در سرا یا در كوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد. اگر دید اسبی از كوچه او بیرون رفت، دلیل كند كه مردی شریف از كوچه او غائب شود، یا بمیرد.

تعبیر خواب اسب در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا در مورد خواب اسب آمده است که
به صورت کلی اسب را اگر در خواب ببینید نشان دهنده انرژی، فیض و بخشش لذت می باشد. اسب نشانه ای از وجد، شور یا احساس سلامتی است که به انسان کمک می کند به آسانی روزش را بگذراند. میل های جسمی، انرژی فیزیکی و جریان زندگی که ما در بر گرفته و به پیش می راند همه به صورت نمادی از اسب در رویا دیده می شوند.
همین جریان زندگی ما که در جوانی با آن پیش می رویم و در سال های بعد ما را به دنبالش می کشاند. پس در سال های پیری این جریان توقف ناپذیر که به سوی مرگ پیش می رود ممکن است در رویا شبیه به اسب و در نقشی تهدید آمیز جلوه کند.

تعبیر خواب دیدن اسب

تعبیر خواب دیدن اسب

تعبیر مشاهده اسب در خواب بر اساس تحلیل روانشانسی یونگ

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ در مورد دیدن اسب در خواب می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
دیدن اسب در خوابتان نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. شما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن اسب در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید.
اگر اسب، دو سر دارد ( سر اسب یک سر دارد و تهش هم یک سر)، بیانگر این است که شما از دو طرف کشیده می شوید (گیر کرده اید). شاید قدرت یا نیروی شما تقسیم می شود یا شما در مورد یک مساله ی جنسی سردرگم هستید.
دیدن اسب سیاه یا اسب تیره در خوابتان بیانگر راز، درنده خویی و ناشناختگی است. شما روی یک موقعیت ناشناخته، شانس خود را امتحان می کنید یا قمار می کنید. ممکن است حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. اگر اسب سفید باشد، بیانگر خلوص، کامیابی و شانس خوب است.
خواب دیدن اینکه توسط یک اسب سفید تعقیب می شوید جناسی از پاکدامنی است.
دیدن اسب مرده در خوابتان بیانگر این است که چیزی در زندگی تان که در ابتدا به شما قدرت داده است، دیگر الان نیست.
دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است. شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود (بی بند و بار) است.
خواب دیدن اینکه شما اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر شما یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.
دیدن اسب زره پوش در خوابتان به وحشی گری، پرخاشگری، قدرت یا سفت و سختی اشاره دارد. شما ممکن است خیلی منطقی و اهل جدال باشید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن تلاش کنید که از خودتان در مقابل تمایلات مادی و جنسی ضمیر ناخودآگاهتان که بروز می کند حفاظت کنید.
خواب دیدن اینکه شما یک اسب را می شویید بیانگر احیای قدرت و انرژی است. شما انفجار انرژی را در جنبه ای از زندگی تان تجربه می کنید.
خواب دیدن در مورد اسبی که سخن می گوید، به دانش بالاتر اشاره دارد. اهمیت چیزی که اسب می گوید را در نظر بگیرید. اگر اسب سیاه است، پس پیغام ممکن است از طرف ضمیر ناخودآگاهتان باشد. اگر اسب، آبی باشد، پیغام ممکن است ناراحتی باشد. شما یا کسی که به دنبال کمک هستید، اما نمی دانید که چگونه آن را دریافت کنید.
اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست، خواب به موقعیتی اشاره دارد که شما نمی خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شما از خوردن گوشت اسب لذت می برید، بیانگر این است که شما آغوشتان را به سمت تجارب مختلف باز می کنید. اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شما پذیرفته است، پس خواب، اهمیت یکسانی مشابه خوردن گوشت دارد.
خواب دیدن اینکه شما مسابقه اسب دوانی را نگاه می کنید، بیانگر قدرت و انگیزه ای است که برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید. شما نیاز دارید که باور کنید قادر به موفقیت در همه ی تلاش هایی که می کنید هستید (تلاش هاتان به نتیجه می رسد). خواب نمادی از انرژی جنسی یا ماهیت رقابتی شماست.
دیدن نعل اسب در خوابتان بیانگر شانس و موفقیت در تلاش هاتان است. ممکن است بیانگر عروسی در آینده ای نزدیک باشد. اگر نعل اسب به سمت پایین بچرخد، معنای برعکسی دارد و به عنوان بدشانسی است. همه ی انرژی ای که در یک پروژه می گذارید، ممکن است ارزشش را نداشته باشد.

تعبیر خواب اسب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است.
نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.
معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده ‌اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می ‌برند.
در میان رنگ‌ های اسب که می ‌شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد.
اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است.
اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می ‌گیرد.
سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می ‌یابید. در صورتی که بیمار باشید. نوشته‌اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می ‌شود.
اجتماع اسبان نشان نزول باران است.

تعبیر خواب اسب از دیدگاه فروید

به گفته فروید دیدن اسب بارکش در خواب نشانه بخت است و هر چه اسب آرام تر باشد کامرواتر است.
اگر خواب ببینید که یک اسب بارکش وارد خانه ای شد نشانه آمدن مردی غریب به آن خانه خواهد بود.

تعبیر خواب دیدن اسب

تعبیر خواب دیدن اسب

تعبیر خواب اسب به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر خواب ببینید که اسب به شما لگد زد و یا تو را گاز گرفت یعنی یک زن به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می شود.
اگر خواب ببینید که با اسب پرواز کردید و بعد فرود آمدید یعنی اینکه به وسیله پادشاه هلاک و نابود خواهید شد.

تعبیر خواب اسب از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه عبور می کنید نشانه آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد. اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام بود نشانه آن است که خوشی ها به نومیدی و یاس مبدل می گردند.
اگر خواب ببینید که بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زیبا و زلال عبور می کنید نشانه آن است که آرزوها و خواسته های شما به سرعت برآورده می شود. و اگر مردی تاجر چنین خوابی ببینید نشانه آن است که او به ثروتی فراوان خواهد رسید.
اگر خواب ببینید که سوار بر اسبی از تپه ای بالا می رود و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما در نوک تپه تنها می مانید، نشانه آن است که بر کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می کنید و سرانجام شما پیروز خواهید شد. اما اگر موفق شدید با اسب به نوک تپه برسید نشانه رسیدن به مقامی والا به صورت اتفاقی خواهد بود.

تعبیر دیگر

اگر خواب ببینید که سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید نشانه آن است که اتفاقاتی شما را ناامید خواهد ساخت.
اگر دختری خواب ببیند که سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می کند نشانه آن است که مدتی در میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود و در این مدت دشمنی مدام در حال تلاش است تا او را مغلوب کند.
اگر یک دختر خواب ببینید که دوستی پشت سر او سواری می کند نشانه آن است که او مورد توجه مردی بلند مرتبه قرار خواهد گرفت اما اگر در خواب بترسد نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را به نسبت به خودش برانگیزد.
اگر یک دختر خواب ببینید که سوار بر اسب سیاهی است نشانه آن است که آرزوهایش در مواقع غیر قابل پیش بینی برآورده می شود.
اگر خواب ببینید که سوار بر اسبی هستید که یورتمه می رود نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می شود. و اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتید نشانه آن است که در کار خود رقیب قدرتمندی خواهید داشت که اجازه نخواهد داد به پیروزی برسید
دیدن اسب زخمی در خواب نشانه به دردسر افتادن دوستان خواهد بود.
دیدن اسب مرده در خواب نشانه هجوم ناامیدی ها خواهد بود.
اگر در خواب مشغول تماشای اسب سیاه بودید و یا سوار بر آن اسب شدید نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود ولی متوسل به فریب و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید.
اگر در خواب اسب تندرویی را ببینید و حتی بر آن اسب سوار شدید نشانه آن است که زندگی راحت و آسوده خواهید داشت.
اگر در خواب بر اسب سرکش سوار شدید نشانه آن است که در اثر حماقت ، دوست یا زیردستان شما از منافع تان سوء استفاده خواهند کرد.
اگر خواب ببینید که اسبی با اسب های دیگر در حال فرار است خواب شما نشانه آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید.
اگر در خواب اسبی از نژاد اصل ببینید نشانه آن است که در یک زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد.

تعبیر خواب اسب از دیدگاه لوک اویتنهاو

دیدن اسب مرده نشانه کار زیاد است.
دیدن اسب لاغر نشانه مانع بر سر کارها می باشد.
دیدن بالا رفتن بر روی یک اسب نشانه عزاداری است.
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می خیزد نشانه افتخار بزرگ است.
اسب سواری نشانه آرزوهای برآورده شده است.
افتادن از اسب نشانه ناراحتی زیاد است.
اسب سرکش : مرگ
سفید : لذت
سیاه : مشکلات
سیاه و سفید : یک کار پر خطر

تعبیر خواب اسب به روایت لیلا برایت

خواب اسب نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است .
دیدن اسب در اصطبل نشانه خوشبختی و سعادت است. سوار شدن بر اسب آرام در خواب نشانه این است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی خواهید کرد
اگر سوار بر اسبی سرکش شده اید نشانه نرسیدن به هدف است. و اگر در خواب مشغول رم کردن اسب بودید نشان این است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.

تعبیر خواب اسب در کتاب سرزمین رویاها

دیدن اسب های سفید نشانه شادی است.
دیدن اسب های سیاه نشانه عذاب است.
دیدن اسب های آتش نشانه خوشبختی بزرگ است.
دیدن اسب های تزیین شده نشانه برآورده شدن آرزوها خواهد بود.
دیدن اسب خاکستری در خواب نشان نداشتن کمبود مالی در تمام طول عمرتان خواهد بود.
یک زن سوار بر اسب نشانه آشتی با دوستان خواهد بود.
یک مرد سوار بر اسب نشانه پول خواهد بود.
دیدن اسب مسابقه نشانه مشاجره و نزاع با دوستان خواهد بود.
دیدن یک اسب نازا در خواب نشانه خوشبختی است.
دیدن اسب با دم کوتاه : دوستانتان در مواقع بی پولی شما را ترک خواهند کرد.
دیدن اسب با دم بلند : دوستانتان به شما کمک خواهند کرد تا به هدفتان برسید.
دیدن اسب زخمی : از کارهایتان نتایج بدی خواهید دید.
دیدن اسب در خواب نشانه یک ازدواج پر پول است.
اگر اسب بر روی زمین افتادید باید در کارهایتان بسیار احتیاط کنید.
دیدن ماده اسب نشانه یک زن زیبا چهره در زندگی شما است.
سوار بر اسب آرام در خواب نشانه شانس در عشق و پول است.
سوار شدن بر اسبی که برای شما نیست نشانه منفعت بزرگ است.
گم کردن اسب نشانه از دست دادن دوستانتان خواهد بود.
سوار شدن بر اسب خطرناک نشانه این است که شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست خواهید آورد.
یک اسب را برای اینکه رام شود می زنید نشانه احترام و امیتاز است.
دیدن یک اسب در آب جویبار نشانه فقر و فلاکت است.
دوستانتان سوار بر اسب هستند : نشانه این است که دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد.
دیدن اسب بسته شده به درشکه نشانه موفق شدن در کارهایی است که می خواهید انجام بدهید.
دیدن اسب وحشی در خواب نشانه آن است که به خوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید.
آمدن شخصی با اسب به ملاقات شما نشانه خبرهای خوش است.
نعل کردن اسب در خواب نشانه منفعت عالی است.
اگر اسب خودتان را نعل می کنید یعنی پول خوب بدست می آورید.
دیدن رم کردن یک اسب در خواب نشانه مصیبت و بدشانسی است.

تعبیر خواب اسب به روایت جابر مغربی

خوردن گوشت اسب یعنی اینکه پادشاه یا مقام بالایی تو را طلب می کند و تو را از نزدیکان خودش می کند.
تعبیر خواب گله اسب : اگر ببینی اسب‌های زیادی اطراف خانه یا کوچۀ تو هستند، یعنی در آنجا باران می ‌بارد یا اینکه سیل جاری می‌ شود.
تعبیر خواب شلاق زدن اسب : اگر ببینی سوار اسب شده‌ ای و شلاق می‌ زنی، یعنی به جای کسی کار می‌ کنی و به خاطر آن کار بر او منت می ‌گذاری.
تعبیر دو نفر روی یک اسب در خواب : اگر ببینی روی اسب نشسته ‌ای و کسی هم پشت سر تو نشسته، یعنی آن شخص از تو پیروی می ‌کند.
تعبیر خواب اسب مادیان : اگر ببینی اسب مادیان به دست آورده ‌ای یا کسی به تو داده است و بروی آن سوار شدی، یعنی با زنی ازدواج می ‌کنی و ازدواج شما مبارک و خجسته می ‌شود.
اگر ببینی آن مادیان سیاه رنگ است، یعنی آن زن شریف و خوشنام نیست، یا اگر ابلق است، یعنی پدر و مادر او از یک نسل نیستند، یا اگر جرمه باشد، یعنی آن زن زیبا می‌باشد، یا اگر سبز رنگ باشد، یعنی آن زن دیندار و پرهیزکار خواهد بود.
یا اگر ببینی اشقر است، یعنی آن زن بزرگ و عزیز و صاحب جاه و مقام است، یا اگر کمیت باشد، یعنی آن زن خوش‌گذران و طرب ‌دوست می ‌باشد.
خواب مادیان با کره : اگر ببینی مادیان کره‌ ای دارد، یعنی آن زن فرزند دارد، طوری که اگر کره نر باشد، فرزندش پسر ولی اگر ماده باشد فرزندش دختر است.
اگر ببینی پای تو مثل پای اسب یا خر می‌ باشد، یعنی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می ‌شود.
اگر ببینی سر تو مثل سر اسب شده است، یعنی از «پادشاه» به تو مال و نعمت می ‌رسد.