تعبیر خواب دعوا با همسر

تعبیر خواب دعوا با همسر
25 مهر 1400
3250 بازدید

دیدن خواب دعوا یا مشاجره با همسر این چنین تعبیر می شود که شما دچار تغییر و تحول مثبت در زندگی تان خواهید شد. افرادی که به همسر خود خیلی علاقه داشته باشند بیشتر از این خواب ها می بینند. به طور کلی دعوا و مشاجره در خواب خیر و خوبی را معنا می دهد […]

دیدن خواب دعوا یا مشاجره با همسر این چنین تعبیر می شود که شما دچار تغییر و تحول مثبت در زندگی تان خواهید شد.

افرادی که به همسر خود خیلی علاقه داشته باشند بیشتر از این خواب ها می بینند.

به طور کلی دعوا و مشاجره در خواب خیر و خوبی را معنا می دهد و هر کسی که با دیگری مشاجره می کند به او خوبی می رساند.

تعبیر خواب دعوا با همسر

دعوای زن و شوهر در خواب

خواب دعوا دیدن چه تعبیری دارد ؟

دعوا کردن در خواب تعابیر متفاوتی دارد و می تواند به شکل های مختلف در خواب مشاهده شود. تعبیر خواب دعوا با همسر، دعوا با فرزند، دعوا با پدر و مادر و دیگران از جمله خواب هایی است که در آن دعوا وجود دارد. در ادامه با جزئیات بیشتری تفسیر این گونه خواب ها را بررسی خواهیم کرد؛

تعبیر خواب دعوا با همسر از دیدگاه خوابگزاران مطرح جهان

لوک اویتنهاو:

لوک اویتنهاو نظر خود را در خصوص دعوا کردن در خواب با همسر دو نظر دارد:

تعبیر دیدن همسر (زن) در خواب : شادمانی

تعبیر دیدن همسر با کودکی در آغوش: مشکلات

آنلی بیتون :

آنلی بیتون معتقد است که اگر مردی زنش را در خواب ببیند، تعبیر آن این است که خانه اش نابسامان می شود.

اگر مردی در خواب دید همسرش به خوبی و مهربانانه با او رفتار می کند نشان می دهد که به زودی سود و منفعت زیادی نصیبش خواهد شد.

دیدن همسر خوش اخلاق در خواب نشان دهنده ی این است که در کارهای خود موفق خواهید شد ولی همسر بد اخلاق در خواب، به وجود آمدن مشکلات را تعبیر می شود.

اما اگر زنی در خواب دید همسرش او را شکنجه می کند تعبیرش این است که وظایف خود را به درستی انجام نمی دهد و از دیگران سرکوفت خواهد شنید.

اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

درکتاب سرزمین رویاها تعابیر مختلفی از دیدن دعوا کردن با همسر در خواب آمده است :

خواب همسرخودتان : کنترل بیشتری روی اعمال خود داشته باشید.

خواب این که همسرتان شما را صدا می کند : عذاب خواهید کشید.

با همسرتان مشاجره می کنید : یک مشاجره در پیش دارید که مدت زیادی به طول می انجامد.

همسرتان لباس بسیار قشنگی پوشیده است : بهتر است مراقب دردسرهای احتمالی باشید.

همسرتان لباسش را در می آورد : باید روش زندگیتان را عوض کنید .

همسرتان در حمام است : متاسفانه شکست و ناکامی در عشق پیش رویتان است.

همسرتان برهنه است : همسرتان به شما دروغ می گوید .

همسرتان در یک استخر شنا است : یک رقیب عشقی او را از دست شما خواهد گرفت.

همسر شما با مرد دیگری ازدواج می کند :

۱- تغییر کلی در احساسات ۲- جدایی

اگر یک زن متاهل در خواب ببیند که با یک مرد دیگری ازدواج می کند : جدائی ناگهانی و یا مرگ شوهر تعبیر این خواب است.

دعوای زن و شوهر در خواب

تعبیر خواب دعوا با همسر

تعابیر دیگر دیدن مشاجره در خواب

تعبیر خواب مشاجره با همسر را از دیدگاه معبران و خوابگزاران حاذق جهان بررسی می کنیم؛

امام صادق (ع) :

امام جعفر صادق (ع) دیدن خواب دعوا با همسر را به 6 معنی متفاوت تعبیر کرده اند؛

در تعبیر اول دیدن دعوا در خواب شفاعت است.

در تعبیر دوم دیدن دعوا در خواب مجادله است.

در تعبیر سوم دیدن دعوا در خواب حل شدن مشکل است.

در تعبیر چهارم دیدن دعوا در خواب سفر است.

در تعبیر پنجم دیدن دعوا در خواب شرف و بزرگی پیدا کردن است.

در تعبیر ششم دیدن دعوا در خواب مال حرام است.

منوچهر مطیعی :

مطیعی تهرانی دیدن دعوا در خواب با فرد غریبه را ناراحتی تعبیر کرده اند. ایشان معتقد است این ناراحتی کوتاه مدت بوده و خیلی زود برطرف می شود.

دعوا با آشنا در خواب را هم این گونه تعبیر کرده است که اگر در خواب دیدید شخص آشنایی با شما دعوا می کند معنی خواب شما این خواهد بود که غریبه به شما خوبی می کند و یا با انسان خوبی برخورد خواهید کرد ولی اگر شما با او دعوا می کردید معنی خواب این است که شما به یک غریبه خوبی میکنید.

دعوای دو نفر در خواب نشانه های خوبی دارد و اتفاقات خوب و هیجان انگیز را تعبیر می کند.

تعبیر خواب دعوا با همسر

تعبیر خواب دعوا با همسر

ابراهیم کرمانی :

کرمانی می گوید اگر کسی در خواب ببیند از کسی دیگر سیلی خورده است نشان دهنده آن است که سخن زشتی از کسی خواهد شنید و یا آبرویش را خواهند برد.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی:

کارل یونگ معتقد است دیدن خواب هایی نظیر دعوا کردن می تواند به احساسات منفی اشاره داشته باشد. این احساسات می تواند منحصر به یک فردی باشد که از او نفرت دارید و یا در بهترین حالت، حس خوبی نسبت به او ندارید.

دیدن این خواب ها در افرادی که توانایی بروز احساسات خود را به راحتی ندارند بیشتر رخ می دهد.

این خواب تلاش می کند که این احساسات  منفی را از ذهن فرد بیرون بکشد. درواقع فرد نیاز دارد که آنها را به خاطر حل کشمکش درونی، ابراز کند.

تعبیر دیگر خواب دعوا این است که خواب بیانگر تلاطمی است که از درون شما را آزار می دهد. شما تحت تنش و استرس زیادی هستید شنیدن دعوایی با صدای بلند در خوابتان بیانگر نارضایتی از موقعیتی در بیداری است.

دعوای زن و شوهر در خواب

دعوای زن و شوهر در خواب

تعبیر خواب دعوا با غریبه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر خواب دعوا کردن با غریبه دیدید نشانه آن است که با عضوی از فامیل دچار مشکل شده و آزردگی خاطر پیدا می کنید که البته بعد به صلح و دوستی می انجامد.

تعبیر خواب دعوا با دوست و فامیل (آشنا)

منوچهر مطیعی تهرانی در این باره  نیز می گوید :

دیدن خواب دعوا با فامیل و یا دوست می تواند دو تعبیر مختلف داشته باشد؛

در تعبیر اول اگر شخص آشنا با شما دعوا می کرد نشانه آن است که شخصی غریبه به شما لطف ومحبت می کند یا با انسانی نیکوکار برخورد خواهید کرد.

اگر شما با او دعوا می کردید تعبیرش آن است که شما به کسی محبت و خدمت می کنید که شناختی نسبت به او ندارید و در واقع غریبه است .

اچ میلر می‌گوید:

تعبیر خواب دعوا کردن با همسر آن است که شما در تلاش هستید تا افکار و احساسات منفی را از خود دور کنید و احساسات مثبت را جایگزین آن ها کنید. در تعبیر دیگری گفته است دیدن خواب دعوا یا مشاجره با پدر و مادر می تواند ناشی از ناراحتی شما از یک موضوعی باشد.

تعبیر خواب دعوا از دید ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که او با کسی دیگر در حال جنگ می باشد و یا حیوانی را ببیند که با حیوان دیگر جنگ می کند، اگر هردو متعلق به یک جنس باشند آن جنسی که غالب است بر دشمن پیروز می شود.

دعوای زن و شوهر در خواب

دعوای زن و شوهر در خواب

دیگر تعابیر دعوا کردن در خواب

اگر در خواب ببینید با کسی در حال مشاجره و یا دعوای همراه با کتک کاری با شخص ناآشنایی هستید نشان می دهد درآینده نزدیک دچار بدشانسی خواهید شد.

درگیری های خیابانی در خواب نشان دهنده بی قراری و آشفتگی های ذهنی و درونی شماست.

اگر در خواب ببینید با پدر یا مادر خود دعوا می کنید نشان می دهد مسئله ای باعث ناراحتی و رنجش شما می شود.