تعبیر خواب دستبند شکسته

تعبیر خواب دستبند شکسته
3 اسفند 1402
2073 بازدید

دیدن طلای شکسته در خواب برخی را ممکن است نگران و یا به فکر فرو برد. این خواب ها باید با جزئیات و نه به صورت کلی تعبیر شوند تا به مفهوم دقیق آن ها پی برد. تعبیر دستبند شکسته در خواب دستبند در خواب های ما به معنی برادر، دوست، خواهر، شریک و در […]

دیدن طلای شکسته در خواب برخی را ممکن است نگران و یا به فکر فرو برد. این خواب ها باید با جزئیات و نه به صورت کلی تعبیر شوند تا به مفهوم دقیق آن ها پی برد.

تعبیر خواب دستبند شکسته

تعبیر خواب دستبند شکسته

تعبیر دستبند شکسته در خواب

دستبند در خواب های ما به معنی برادر، دوست، خواهر، شریک و در حالت کلی نزدیکان است و شکستن و پاره شدن دستبند در خواب به این معنی است که مشکلی برای یکی از آن ها پیش می آید.

اگر در خواب دستبند شکسته را ببینید، نشانه ی این است که یا بیمار می شوید و یا مشکلی برای شما به وجود می آید.

تعبیر خواب دستنبد شکسته از زبان معبران و خوابگزاران

کارل یونگ:

دیدن یک دستبند شکسته در خواب، بیانگر این است که تمایل دارید راحتی و شادی خودتان را فدای دیگران کنید.

تعبیر خواب دستبند:

دیدن دستبند در خواب به معنی سود مالی و پول است. احتمالا شخصی ثروتمند به شما هدیه ی ویژه ای خواهد داد.
اگر درخواب دستبندی را دیدید تعبیرش این است که خیلی متواضع و فروتن هستید.

تعبیر خواب دیدن دستبند در خواب

امام صادق (ع):

دیدن دستبند در خواب دوازده معنی دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم:

معنی اول دیدن دستبند در خواب، برادر است.

معنی دوم دیدن دستبند در خواب، خواهر است.

معنی سوم دیدن دستبند در خواب، شریک است.

معنی چهارم دیدن دستبند در خواب، دوست است.

معنی پنجم دیدن دستبند در خواب، رفیق و همراه است.

معنی ششم دیدن دستبند در خواب، فرزند است.

معنی هفتم دیدن دستبند در خواب، قوت و نیرو و زور است.

معنی هشتم دیدن دستبند در خواب، توانایی است.

معنی نهم دیدن دستبند در خواب، ولایت و حکومت است.

معنی دهم دیدن دستبند در خواب، مال است.

معنی یازدهم دیدن دستبند در خواب، محبت است.

معنی دوازدهم دیدن دستبند در خواب، پیشه و زراعت است.

تعبیر خواب دستبند شکسته

تعبیر خواب دستبند شکسته

منوچهر مطیعی:

اگر زنی در خواب دستبند ببیند، تعبیر این خواب برا او خوب و نیکو است اما دیدن این خواب برای مردها خوب نیست.

تعبیر دیدن خواب دستبند برای زنان، شوهر است.

اگر مردی در خواب خود دستبند را ببیند، به معنی غم و غصه است و میزان غم و اندوه به ارزش، بزرگی و کوچکی دستبند مربوط است و هر چه دستبند بزرگتر باشد غم و اندوه هم بزرگتر است.

اگر مردی در خواب ببیند که دستبند بسته است، معنی خواب او این است که به غم و غصه گرفتار می شود و ضرر و زیان می کند و یا زیر بار بدهی می رود.

اگر زنی در خواب ببیند که دستبند بسته است، تعبیر خوبی دارد و نشان دهنده ی این است که روابط خوبی با همسرش دارد و به اندازه ارزانی و گرانی آن دستبند با شوهرش روابط خوب ایجاد می کند.

محمد ابن سیرین:

اگر زنی در خواب خود دستبند ببیند، تعبیر این خواب برای او خوب است و اشاره به شوهر دارد  و نشان دهنده ی این است که روابط خوبی با شوهرش دارد.

دیدن دستبند در خواب برای مردان خوب نیست و اشاره به غم، اندوه، قرض، بدهی و تنگدستی دارد.

اگر در خواب ببینی که از دهان شما در خواب دستبندی از جنس مروارید بیرون می آید، معنی خواب این است که سخنان عالمانه و حکمت آمیز می گویید.

کارل یونگ:

دیدن دستبند در خواب به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. نشان دهنده ی این است که شما نیاز دارید دوستی های قدیمی خود را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که یک مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید.

کتاب سرزمین رویاها:

اگر در خواب ببینید یک دوست به شما یک دستبند هدیه می دهد، به معنی این است که به زودی ازدواج می کنید و در آن ازدواج بسیار خوشبخت خواهید بود.

بخشیدن یک دستبند یا دور انداختن یک دستبند، به این معنی است که رابطه ی عشقی شما بهم خواهد خورد.

محدالعنبری:

اگر مردی در خواب ببینید که دستبندی را در دست می کند، نشانه ی غم و غصه است.

اگر زنی در خواب ببیند که دستبندی را در دست می کند، به معنی نعمت، خوشی و زینت است.

تعبیر خواب دستبند شکسته

تعبیر خواب دستبند شکسته

تعبیر خواب دستبند طلا

دیدن دستبند طلایی در خواب نشانه ی اتفاقات بزرگ و افتخار است. به زودی متوجه می شوید که شما بیهوده تلاش نکرده اید و تلاش های شما نتیجه داده است و با کمک دیگران به آنچه می خواهید می رسید.

امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

ایشان می فرمایند خواب دستبند طلا 5 تعبیر دارد:

ریاست

حکومت

مکر و حیله

غم و اندوه

فرزند یا برادر

در سرزمین رویاها آمده:

دیدن دستبند طلا در خواب، به این معنی است که در زندگی واقعی بسیار شاد و خوشحال می شوی و یک شادی بزرگ نصیب شما می شود.

اگر در خواب ببینید که یک دستبند طلا به دست دارید، نشانه ی این است که بسیار خوش شانس هستید و در امور مالی حتی غیره منتظره شانس بسیار دارید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که دستبند گران قیمتی بسته است، معنی خواب او این است که کار شوهرش رونق پیدا می کند و شوهرش در کار پیشرفت می کند و سود خوبی عایدش می شود. شأن و مقام کاری و شخصیت شوهرش نیز بالا می رود.

تعبیر خواب دستبند نقره

دیدن دستنبد نقره ای در خواب نشانه ی این است که از پاداش یا سودی که گرفته اید راضی نیستید. شما حس می کنید لایق بیشتر از این ها هم هستید و دوست دارید که قدر شما را بیشتر از این ها هم بدانند.

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب دستبند نقره ببینید معنی خواب این است که دچار غم و اندوه ناچیزی می شوید.

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی که در هر دو دست خود دستبند نقره داری، یـعـنـی با رنج و سختی مال و اموال و نعمت به دست می‌ آوری.

محدالعنبری می گوید:

دیدن دستبند نقره در خواب بر دین و تقوای کسی دلالت دارد که آن را در دست دارد، زیرا از زینت ها و پوشش های اهل بهشت است.

اسماعیل ابن اشعث می گوید:

اگر در خواب ببینی که در دست فرد مشرکی دستبند نقره می ‌اندازی، یـعـنـی فرد مشرکی توسط تو مسلمان می ‌شود.

تعبیر خواب دستبند شکسته

تعبیر خواب دستبند شکسته

تعبیر خواب دستنبد چرمی

اگر در خواب دستبند چرمی را می ببینید یا آن را در خواب خود حمل می کنید، به این معنی است که شما یک فرد بسیار آرام هستید. و به ندرت نگران می شوید و همیشه سعی در لذت بردن از زندگی دارید. بسیاری از مردم بر این باورند که شما به دلیل آن نابالغ هستید، اما شما به نظرات و انتقاد های مردم هیچ اهمیتی نمی دهید. شما اعتماد به نفس زیادی دارید و برای شما مهم نیست که مردم چه می گویند.

 

تعبیر خواب دستبند مروارید

دیدن دستبند مروارید درخواب نشانه ی این است که از وضعیت سلامتی، جسمی و مالی خود راضی خواهید بود و این رضایت تا مدت ها در شما وجود دارد. اگر کسانی که ازدواج نکرده اند این خواب را ببینند، نشانه به معنی ازدواج است.

دیدن دستبند مروارید در خواب نشانه ی ثروت و پول است. اما زیاد ولخرجی نکنید و حتما پس انداز را یاد بگیرید. اگر در خواب دیدید که کسی دستبند مروارید به شما داد تعبیرش این است که کسی شما را دوست دارد اما جسارت آن را ندارد که به شما بگوید. دیگران فکر می کنند که شما مغرور هستید. شما باید به دیگران نشان بدهید که اینگونه نیست. 

 اگر در خواب دیدید که دستبند مروارید داشتید، تعبیرش این است که در آینده اتفاقات بدی را تجربه خواهید کرد. احتمالا شخصی را به خاطر کاری که نکرده است متهم می کنید و به او تهمت بی جا می زنید. اگر در خواب دیدید که کسی به شما دستبند مروارید داد، تعبیرش این است که او به شما حسادت میکند و سعی دارد که به نحوی به شما ضربه بزند. پس به این هشدار توجه کنید و بیشتر مراقب خود باشید.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر در خواب ببینی که دستبند مروارید بسته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر خواهی شد که بسیار زیبا می‌ باشد.

تعبیر خواب گم کردن دستبند

گم کردن دستنبد در خواب نشانه ی هرج و مرج است. احتمالا آینده پر استرس و پر تنشی در انتظار شماست. شما توان مقابله با مشکلات را نخواهید داشت. شما به کسی نیاز دارید که به حرف های شما گوش کند، نه اینکه مدام از شما انتقاد کند.

کتاب سرزمین رویاها:

اگر یک زن جوان در خواب ببیند که دستبندی را گم می کند، به معنی نگرانی و شرمساری است.

تعبیر خواب پیدا کردن دستبند

اگر در خواب دیدید که دستبندی را پیدا کردید تعبیرش این است شما کار درستی را انجام خواهید داد. اعتقاد شما این است که هنوز انسانیت وجود دارد و هنوز هم می شود خوبی کرد و خوب بود. همیشه سعی می کنید صادقانه رفتار کنید زیرا تنها راه صلح آمیز در زندگی صداقت و درستی است.

کتاب سرزمین رویاها:

اگر در خواب ببینید که یک دستبند پیدا کنید، به معنی این است که مالک می شوید.

تعبیر خواب دستبند شکسته

تعبیر خواب دستبند شکسته

تعبیر خواب دستبند هدیه گرفتن

اگر خواب دیدید که کسی به شما دستنبد هدیه داد تعبیرش این است که کسی را که دوست دارید پیش شما نیست. ممکن است او در یک رابطه باشد. اگر دستنبد نقره ای هدیه گرفتید تعبیرش این است که به زودی ورق زندگی تان بر می گردد. خدا را شکر کنید و به همین شرایطی که دارید قانع باشید. اگر در خواب دیدید که دستبند چرمی هدیه گرفتید، تعبیرش این است که به خاطر دیگران عقایدتان را تغییر می دهید. باید بیشتر به اعتقادات خود پایبند باشید و اجازه ندهید دیگران رو اعتقادات شما تأثیر بگذارند و چیزهایی که دارید را از شما بگیرید.

ابراهیم کرمانی:

اگر کسی در خواب ببیند که پادشاهی یک دستبند به او می دهد، نشانه ی آن است که آن شخص صاحب فرزند و یا برادری می شود.

اگر زنی در خواب ببین که پادشاهی یک دستبند به او می دهد، نشانه ی آن است که آن زن شـوهر می کند.

تعبیر خواب دستبند خریدن

اگر در خواب ببینید دستبند خریده اید، این خواب به این معنی است که شما به دیگران بی توجه هستید. این امکان نیز وجود دارد که شما از شریک زندگی خود فاصله بگیرید و تا مدت ها مجرد بمانید. این خواب نشانه ی تنهایی است. تعبیر دیگر این خواب پول و ثروت است که این پول و ثروت را به تنهایی و بدون کمک دیگران به دست می آورید.