تعبیر خواب درخت گردو

تعبیر خواب درخت گردو
11 اسفند 1402
718 بازدید

گردو یکی از میوه های خوشمزه و پرطرفدار است که خواص زیادی هم دارد. از آن جایی که گردو شباهت زیادی به مغز انسان دارد، دانشمندان معتقد هستند که خوردن گردو بر سلامت مغز و حافظه فوق العاده تاثیر مثبتی گذاشته و مفید است. بنا به فواید و خواص این میوه، بسیاری از افراد تصمیم […]

گردو یکی از میوه های خوشمزه و پرطرفدار است که خواص زیادی هم دارد. از آن جایی که گردو شباهت زیادی به مغز انسان دارد، دانشمندان معتقد هستند که خوردن گردو بر سلامت مغز و حافظه فوق العاده تاثیر مثبتی گذاشته و مفید است.

بنا به فواید و خواص این میوه، بسیاری از افراد تصمیم به کاشت و پرورش نهال گردو می کنند. ممکن است شما هم در خواب خود نهال یا درخت گردو مشاهده کرده باشید. درخت گردوی بالغ و کامل ارتفاعی بالغ بر 10 تا 40 متر دارد. چوب درخت گردو نیز از چوب های مرغوب موجود است.

تعبیر خواب درخت گردو

تعبیر خواب درخت گردو

تعبیر خواب درخت گردو

تعبیر خواب کاشتن و یا نگهداری و مراقبت کردن از نهال گردو نشان گر انرژی های مثبت واقع در اطراف شماست. سعی کنید این انرژی ها را سمت خود جذب کنید و از آن ها در راه رسیدن به اهداف و موفقیت به نحو احسنت استفاده کنید تا به ثروت و شادی  دلخواه خود برسید.

آنلی بیتون در این باره می‌گوید:

تعبیر دیدن درخت گردو در خواب ، نشانه رفتن به سفرهایی شاد و لذت بخش همراه با سعادت و خوشبختی در زندگی است.

ایشان در ادامه می گویند که اگر در خواب تان گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، تعبیرش آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

اگر هم در خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، تعبیر ای خواب آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .

خواب درخت گردو

خواب درخت گردو

تعبیر خواب گردو

همان طور که گفتیم گردو فواید زیادی دارد و اگر شخصی در خواب خود گردو یا درخت گردو و … ببیند تعبیر آن بسته به شرایط موجود، متفاوت خواهد بود.

تعبیر خواب سبد گردو

تعبیر خواب سبد گردو  می تواند خبر از تولیدات زیاد و یا فراوانی محصول و سود بیشتر بدهد. این خواب درواقع شروع خوشبختی عمیق و موفقیت های بسیار است.

تعبیر خواب نهال گردو

تعبیر خواب نهال گردو

تعابیر دیگر دیدن گردو در خواب

برای این که بهتر و کامل تر تعابیر درخت و نهال گردو را متوجه شوید در ادامه به تعبیر معبران و خوابگزاران مختلف خواهیم پرداخت؛

دیدگاه حضرت یوسف (ع) درباره تعبیر خواب گردو

چون میوه گردو مغزی است که در یک محفظه ی محکم قرار گرفته است نشانه این خواب همان رزق و روزی است که به سختی و با زحمت زیاد به دست می آید.

به تعبیری درخت گردو مردی است خسیس که به سختی مال و ثروتش را از دست داده و یا می بخشد.

به عبارت دیگر این خواب نشان گر مالی است که از شخصی خسیس به شما می رسد.

دیدگاه ابن سیرین درباره تعبیر خواب گردو

ابن سیرین می گوید: دیدن گردو در خواب به مال و اموالی اشاره دارد که شما آنها را به زحمت به دست آورده یاد.

هم چنین در خوابی دیگر می گوید؛ اگر در خواب دیدی که با گردو بازی می کنی معنی خواب تو این است که با کسی دشمنی می کنی.

دیدگاه حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب گردو

دیدن گردو در خواب  به مردی ناشناسی اشاره می کند که نسبت به خانواده خود بخشنده و مهربان است. اگر در خواب دیدید که بالای درخت گردو رفته اید معنی خواب شما این است که با چنین مردی آشنا می شوید.

در تعبیری دیگر ایشان این چنین بیان کرده اند که؛ تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند ,می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

تعبیر درخت گردو در خواب

تعبیر درخت گردو در خواب

دیدگاه هانس کورت درباره تعبیر خواب گردو

اگر در خواب دیدید که گردویی خراب و بد طعم و مزه می خورید تعبیر خواب شما این است که در کارهایی که می خواهید انجام دهید دچار شکست و ناامیدی می شوید.

اگر فردی در خواب ببیند که گردو فاسد و خراب است دچار شکست می شود.

دیدگاه جابر مغربی درباره تعبیر خواب گردو

اگر در خواب دیدی که گردو داری معنی خواب این است که از مرد خسیسی به تو مال، منفعت و ثروتی  می رسد.

اگر در خواب دیدی که گردوی زیادی داری معنی خواب دشمنی، قهر و خصومت است.

اگر در خواب دیدی که روغن گردو می گیری یعنی بهترین اموال فردی خسیس به شما خواهد رسید.

به بیان دیگر اگر در خواب دیدی گردو داری، نشان دهنده این خواهد بود که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر دیدی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و قهر و دشمنی می‌باشد.

دیدگاه آنلی بیتون درباره تبعیر خواب گردو

اگر گردوها را بینابین برگ های درختان دیدید، نشانه آن است که زندگی شما پر از صفا و صمیمیت و به دور از قهر و کینه خواهد بود. تعبیراین خواب عمر طولانی نیز خواهد بود.

اگر خواب ببینید از پای درختان گردوها را جمع آوری می‌کنید، نشانه آن است که مورد عشق و محبت معشوقه خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی می زنید که عاقبت آن ها موفقیت امیز خواهد شد.

خوردن گردو در خواب را هم این گونه تعبیر کرده اند که یکی از باارزش ترین و مهم ترین نقشه هایتان به زودی عملی می شود .

دیدن گردوهای پوک در خواب، نشانه آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .

اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی ناسالم و خراب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما سرانجامی تلخ و شکست آور خواهد داشت.

اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن سختی ها مشکلات و صرف انرژی یا هزینه های زیاد در کار خود موفق خواهید شد .

تعبیر خواب درخت گردو

تعبیر خواب درخت گردو

دیدگاه  منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب گردو

تعبیر گردوی با پوست متفاوت تر از گردوی بدون پوست و مغز گردو است . گردوی دارای پوست اشاره به مال و ثروتی است حرام که با علم بر حرام بودن آن، از آن استفاده می کنید. درست همانند پوست گردو که دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند,

درواقع دیدن خواب گردوی پوست دار لذت یا ثروتی است حرام که با نیرنگ و آلودگی به دست آمده باشد.

اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم , خویشتن داری می کنید.

اگر خواب ببینید گردو را پوست می کنید که از مغز آن بخورید در تعبیر آن مرتکب گناهی می شوید که نه لذت آن دوام و پایداری دارد و نه مالی که از آن به دست آمده است لذت بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید نیز تعبیرهمان شکل است .