تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب درخت انار
15 فروردین 1401
1134 بازدید

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست. موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود. روح در خواب به آسمان می […]

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست. موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم. وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام و گاهی منام و رویا. در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب درخت انار در کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب خود درخت انار ببینید معنی خواب شما این است که ثروت بزرگی نصیب شما می شود.

اگر درخت انار را پر از شکوفه دیدید معنی خواب شما این است که خوشبخت می شوید.

اگر در خواب درخت انار را پر از انار دیدید معنی خواب شما شادی و خوشحالی است.

تعبیر خواب درخت انار به روایت حضرت دانیال

حضرت دانیال (ع) می فرمایند:  تعبیر درخت انار شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد. ‌‌‌‌‌ البته بعضی از تعبیرگران نیز گفته اند که تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می باشد.

تعبیر دیدن انار در خواب

انار میوه ای است که با توجه به مزه و رنگ آن تعبیر می شود. همانگونه که در دنیای واقعی حالت های مختلف برای انار وجود دارد مانند ترش، شیرین یا کال بودن، در خواب نیز هر کدام از این مزه ها و حالاتی مانند قرمز و رسید یا کال تعبیر متفاوتی دارد. حتی درخت این میوه خوشمزه و پوست سخت نیز دارای تعبیر مخصوص خودش است.

تعابیر دیگر انار دیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن انار به روایت امام جعفر صادق (ع)

دیدن انار شیرین در خواب سه معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن انار شیرین در خواب جمع کردن مال و اموال است.

معنی دوم دیدن انار شیرین در خواب زن خوب و با ایمان است.

معنی سوم دیدن انار شیرین در خواب شهر آباد و خرم است.

اگر در خواب دیدید که انار ترش می خورید معنی خواب شما غم و اندوه است.

تعبیر خواب دیدن انار به روایت جابر مغربی

اگر در خواب ببینی که انار ترش می خوری معنی خواب چه فصل انار باشد و چه فصل انار نباشد خوب نیست و اشاره به غم و غصه دارد و بهتر است صدقه بدهید.

تعبیر خواب دیدن انار از نظر ابن سیرین

اگر در خواب ببینید که انار شیرین می خورید معنی خواب شما جمع کردن مال و ثروت است.

دیدن و خوردن انار ترش در خواب نشانه غم و اندوه است که به شما می رسد.

اناری که نمی دانی ترش است یا شیرین تعبیرش مثل انار شیرین است.

تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب درخت انار

تعبیر دیدن انار به روایت اسماعیل بن اشعث

اسماعیل بن اشعث می گوید : اگر پادشاهی در خواب ببیند که انار دارد یعنی حکومت شهری را به دست می آورد یا اگر رئیسی این خواب را ببیند یعنی بر روستایی ریاست می کند یا اگر بازرگانی این خواب را ببیند یعنی ده هزار درهم به دست می آورد یا اگر بازاری باشد یعنی هزار درهم به دست می آورد همچنین اگر شخص فقیر و تنگدستی این خواب را ببیند تعبیرش این است که یک یا ده درهم به دست می آورد.

تعبیر دیدن انار به روایت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می فرمایند : تعبیر انار، مال و اموال می باشد ولی به اندازه سعی و همت تو، مخصوصا اگر در فصل انار خواب آن را ببینی ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد تعبیرش بد است.

تعبیر خواب دیدن انار از دید منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار را هزار سکه بر آورد کرده اند. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست. اگر انار ترش در خواب ببینی به نشانه غم و اندوه است.

تعبیر خواب دیدن انار در کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر در خواب دیدید یک ظرف پر از انار دارید یعنی بدون فكر كاری انجام ندهید. همچنین اگر ببینید یک انار را به دو قسمت می كنید یعنی طلبكاران شما دنبال دردسر می گردند.

تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب دیدن انار به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون مى ‏گوید : دیدن انار در خواب نشانه آن است كه از استعداد های خود در راهی درست بهره برداری می كنید و پیوسته به دانش خود می افزایید. همچنین گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب علامت آن است كه با تمامی نیرنگ هایی كه پیرامون شما را فرا گرفته است با اتكا به نیروهای درونی خود از اسارت آن ها جان سالم به در می برید.

تعبیر دانه انار در خواب

تعبیر خواب دانه انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی می رسد و زیانی وارد می آید. در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

تعبیر خواب انار چیدن

تعبیر خواب انار چیدن به روایت حضرت دانیال

حضرت دانیال (ع) می فرمایند : اگر ببینی انار چیده‌ ای و از آن می خوری به این نشانه است که از زنی زیبا سود و منفعت به دست می آوری.

تعبیر خواب انار چیدن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید.

تعبیر انار خراب و لهیده در خواب

تعبیر خواب انار خراب و لهیده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند.

تعبیر خواب انار خراب و لهیده در کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر در خواب انارهای فاسد مشاهده کنید تعبیرش به این شکل است که مشكلات بسیار در انتظار شماست.

تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب درخت انار

دیدن خواب انار خوردن

تعبیر خواب انار خوردن به روایت جابر مغربی

جابر مغربی گوید:  اگر در بیداری فصل زمستان است و در خواب ببینی که انار می خوری یعنی به تعداد دانه های اناری که خورده ای به تو چوب می زنند.

تعبیر خواب انار خوردن به روایت لیلا برایت

لیلا برایت مى‏گوید : دیدن یا خوردن انار در خواب بیانگر رهایى از اتهمامات دیگران نسبت به شما است.

تعبیر خواب انار خوردن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب شما اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید که شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد.

تعبیر خواب انار خوردن به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون مى‏گوید : خوردن انار در خواب علامت آن است كه اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد.

تعبیر خواب انار خوردن در کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر دیدید که در خواب انار می خورید به نشانه خوشبختی و سلامت است.

تعبیر خواب انارشیرین

تعبیر خواب انار شیرین به روایت جابر مغربی

جابر مغربی نیز می‌گوید:  اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می خورد یعنی هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می آورد (بنابراین تعبیر کننده باید به اندازه همت و بزرگی بیننده خواب تعبیر کند).

تعبیر خواب انار شیرین به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید : چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می خوری یعنی جنس و کالای تو رایج می شود، و اگر مسافر هستی تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد و اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته های سفید داخلی) آن می خوری یعنی از همه چیز برخوردار می شوی.

تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب انار شیرین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : داشتن انار شیرین و با طراوت اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید. برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد.