تعبیر خواب خوردن گوشت خوک

تعبیر خواب خوردن گوشت خوک
22 بهمن 1402
1319 بازدید

معبران اسلامی دیدن و خوردن گوشت خوک در خواب را خوب نمی دانند و به مال حرام تشبیه می کنند. جابر مغربی می گوید که اگر در خواب دیدی که گوشت خوک می خوری نادان و بی عقل می شوی. تعبیر خواب گوشت خوک دادن گوشت قصابی شده ی خوک به آشنایان و یا دیگران […]

معبران اسلامی دیدن و خوردن گوشت خوک در خواب را خوب نمی دانند و به مال حرام تشبیه می کنند.

جابر مغربی می گوید که اگر در خواب دیدی که گوشت خوک می خوری نادان و بی عقل می شوی.

تعبیر خواب گوشت خوک

دادن گوشت قصابی شده ی خوک به آشنایان و یا دیگران به علامت مال و ثروتی است که به یکباره به دست می آید اما از راه حرام.

ابراهیم کرمانی می گوید:

ابراهیم کرمانی خورد گوشت خوک را به مصرف مال حرام تشبیه می کند.

مخالطت كردن با خوك دنيا را نيكو است و دين را بد است و ديدن بچه خوك درخواب غم است و خوردن شير وي در خواب مصيبت و اندوه است، از جهت مال به قدر آن چه خورده بود.

اگر بيند كه خوكان را از جائي به جائي مي برد، دليل است احوال دنياي او نيكو شود، ليكن دينش بد گردد.

اگر بيند در ميان خوكان مي گرديد، دليل كه خرم گردد، به جهت مالي كه او را از ظلم حاصل شود.

اگر بيند كه در ميان خوكان نشسته بود، دليل است بر دشمن غالب شود و بزرگي يابد.

اگر بيند كه خوك از پس پشت وي درآمد و از پيش او بيرون شد، دليل كه مرادي پليد و زشت او را حاصل شود.

اگر بيند كه پوست خوك كسي به وي داد، دليل كه مال حرام يابد.

اگر بيند كه شبان خوك بود، دليل است بر گروهي بدفعل بد ديانت مهتر و فرمانروا شود.

تعبیر خواب خوردن گوشت خوک

تعبیر خواب خوردن گوشت خوک

تعبیر خالد اصفهانی:

اگر ببینی گوشت خوک را بصورت خام و پخته نشده مصرف می کند به علامت این است که تمام تلاش های شما برای انجام کاری بیهوده است و سرانجام آن شکست و پوچی ست.

اگر ببینی آن را با شوهرت میل می کنی و یا آماده می کنی برای خوردن دلالت بر جدایی از معشوق دارد.

اگر ببینی کسی برای شما گوشت گراز تهیه کرده است اما از گرفتن و یا خوردن آن خودداری می کنید به نشانه ی پیشرفت و ترقی در کارهاست.

امام صادق (ع) می فرماید:

اگر زن بارداری خواب ببیند گوشت گراز می خورد به این نشانه است که فرزندی شرور و ناخلف به دنیا می آورد که در آینده باعث رنج و آزار پدر و مادرش می شود اگر ببیند در میان گوشت خون مشاهده می کند به این نشانه است که یکی از عزیزانش را از دست می دهد و برای او عزادار می شود.

اگر ببیند از گوشت خوک به نوزاد می خوراند به علامت جدایی از همسر است.

اگر ببیند به دوستان خودش می دهد به نشانه ی کسب رزق و روزی حرام و باطل است.

محمد ابن سیرین نوشته است:

اگر ببینی عمدا و بدون اجبار کسی اقدام به پختن و یا خوردن گوشت خوک می کنی نشان دهنده ی این است که ظرف مدت کوتاهی و بخاطر مسائل خصوصی و خانوادگی از همسر خود جدا می شوید و یا در اکثر موراد این رویا به معنای قهرهای طولانی مدت است.

خوك درخواب مردي است به قوت و توانگر، لكن دون همت و بي خبر است و خوك خانگي مرد است فراخ دل، لكن پليد و بدفعل باشد و بي دين و بي ديانت است. اگر بيند كه خوكان را در جايگاهي نگاه داشت و رها نمي كرد كه پراكنده شوند، دليل است مال بسيار از حرام جمع كند.

تعبیر خواب خوردن گوشت خوک

تعبیر خواب خوردن گوشت خوک

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خوک در خواب مالي است زياد ولي حرام. پولي است فراوان که از طريق نامشروع و خلاف حتي به عدد جنايت جمع آوري شده و خودش مردي است در نهايت کثافت و پليدي که با وجود داشتن ثروت زياد هم کثيف مي خورد و هم کثيف زندگي مي کند و هم گذشته اي آلوده دارد و هم آينده اي نکبت بار.

شیخ مفید می گوید:

دیدن چنین رویایی دلات بر کینه توزی و دشمنی می باشد که بین مرد و زن به وقوع می پیوندد که در موراد زیادی حاد و خطرناک می شود.

اگر ببینی کسی برای شما گوشت پخته شده ی گراز می آورد به این علامت است که دیگران با تفریقه اندازی و یا با غیبت و دو به هم زنی رابطه ی زن و شوهر را از هم می پاشند و باعث اختلاف می شود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی:

اگر ببينيد گوشت خوک مي خوريد پولي نصيب شما مي شود که حرام است اما شما ريشه و منبع و اصل آن را نمي شناسيد معهذا مي دانيد پول درستي نيست.

تعابیر دیگر دیدن گوشت در خواب

ابن سیرین می گوید:

مفهوم دیدن گوشت پخته و کباب در خواب خیلی بهتر است از گوشت خام دیدن و خوردن.

اگر در خواب دیدید که گوشت گوسفند پخته را می خورید مفهوم این خواب این است که به همان اندازه که خوردید مال به شما می رسد اما با زحمت.

خوردن کباب از گوشت گاو و گوشت اسب در خواب به این معنی است که پادشاه یا بزرگی به شما سودی می رساند.

هر چه گوشت هایی که در خواب می بینید پخته تر باشند مفهوم خواب این است که مالی را که به دست می آورید آسان تر به دست خواهید اورد و هرچه این گوشت ها خام تر باشند آن مال با مشکلات بیشتری حاصل می شود.

اگر در خواب خود دیدید که به خرید و فروش گوشت مشغول هستید مفهوم این خواب خوب نیست.

تعبیر خواب خوردن گوشت خوک

تعبیر خواب خوردن گوشت خوک

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب خود دیدی که گوشتی را خریده ای و داری به منزل می بری مفهوم این خواب اصلا خوب نیست و اشاره به هلاک شدن دارد.

اگر در خواب دیدی که در حال خوردن گوشت ران خود هستی مفهوم این خواب این است که به همان اندازه که می خوری از مال خودت را خرج خواهی کرد.

اگر پرنده ای در خواب قسمتی از گوشت بدن تو را بکند و با خود ببرد مفهوم این خواب این است که به زور بخشی از مال و ثروتت را می گیرند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زن خواب گوشت خام ببیند مفهوم این خواب این است که برای رسیدن به اهدافش تلاش می کند ولی بعد از مدتی دلسرد می شود.

اگر زنی در خواب گوشت پخته ببیند مفهوم خواب این است که همه چیز دست به دست هم می دهد تا او را به رسیدن به هدفش یاری کند.