تعبیر خواب خرید النگو طلا

تعبیر خواب خرید النگو طلا
8 اسفند 1402
1714 بازدید

اگر در خواب دیدید که النگو می خرید معنی خواب شما این است که نسبت به کسی متعهد می شوید و به او قول انجام کار می دهید. بنا به گفته معبران، النگو طلا زینت دست زنان است. تعبیر خواب خرید النگو طلا خریدن یک النگوی طلا در خواب، نشان دهنده ی قرض مالی است. […]

اگر در خواب دیدید که النگو می خرید معنی خواب شما این است که نسبت به کسی متعهد می شوید و به او قول انجام کار می دهید.

بنا به گفته معبران، النگو طلا زینت دست زنان است.

تعبیر خواب خرید النگو طلا

خریدن یک النگوی طلا در خواب، نشان دهنده ی قرض مالی است. همچنین این خواب نشان دهنده ی بی اعتمادی به شخصی است که دوستش دارید.

خریدن النگوی طلا در خواب، به معنای کم توجهی شما به همسرتان می باشد. احتمالاً این کم توجهی باعث شده است که فاصله ی زیادی بین شما و همسرتان به وجود بیاید و مدت زمانی است که از لحاظ عاطفی کاملا مسیر جداگانه ای را طی می کنید.

این خواب همچنین ممکن است به دلیل تنهایی دیده شود.

خریدن یک النگو برای شخص دیگر، نشان دهنده ی هزینه های غیر منتظره می باشد.

خریدن النگوی طلا در خواب

تعبیر خواب خرید النگو طلا

خریدن النگوی طلا در خواب

یوسف نبی (ع) می گوید:

چنانچه مردی در خواب ببیند که از طلا فروشی النگوی طلا برای یکی از زن های اطراف خود خریداری کرده است معنی اش آن است که تعهدی که به او دارد ادا خواهد شد. اگر النگوی طلا را برای یک دختر خانم مجرد خریداری کرده باشد تعبیرش برای او ازدواج است. اگر برای یک زن متأهل النگوی طلا خریده باشد، معنی اش به دنیا آوردن فرزند دختر است.

ابراهیم کرمانی می گوید:

چنانچه خواب بینیم که از طلا فروشی برای خواهرمان چند عدد النگو طلا خریداری کرده ایم معنی اش آن خواهد بود که ایشان نسبت به موقعیتی جدیدی که بر سر راهش قرار می گیرد متعهد می گردد. حال ممکن است نامزدی یا ازدواج باشد و یا اینکه پیشامد و موقعیت کاری ایده آل بر سر راهش قرار می گیرد.

همچنین ایشان در جای دیگر دیدن خواب النگو طلا گرفتن برای زن ها را بر چند وجه تعبیر می کند:

وجه اول : جاه و مقام

وجه دوم : دوستی

وجه سوم : ازدواج

وجه چهارم : افزودن مال و مکنت

وجه پنجم : تعهد دادن

تعبیر خواب خریدن النگو طلا

خریدن النگوی طلا در خواب

تعبیر خواب خریدن النگو طلا

تعبیر خریدن النگوی شکسته با جنس نقره یا طلا

اگر در خواب ببینید که در حال خریدن النگوی شکسته شده با جنس نقره یا طلا هستید، این خواب به این معنی است که کسی می خواهد از شما جلو بزند و به شما برتری داشته باشد و در هر کاری موفق تر از شما باشد.

تعبیر خریدن النگوی طلا توسط زن باردار

اگر زن بارداری در خواب ببیند که به یک مغازه طلا فروشی رفته و برای خود النگو طلا خریداری نموده است، نشانه ی آن است که با تولد فرزندش تمامی گرفتاری ها و مشکلات خانوادگی اش برطرف خواهند شد.

تعبیر خواب دریافت النگوی چرم به عنوان کادو

اگر در خواب دیدید که به عنوان کادو یک النگوی چرم دریافت کرده اید، چنین خوابی نشان دهنده ی این است که دیگران روی شما تاثیر می گذارند و شما به خاطر تاثیرگذاری دیگران عقاید خود را تغییر می دهید اما باید یاد بگیرید که روی عقاید خود ایستادگی داشته باشید و اجازه ندهید که دیگران شما را مجبور به کاری کنند و عقاید شما را تغییر دهند. همچنین باید واقعیت های زندگی را بپذیرید و ایمان قلبی به خودتان داشته باشید و آن را افزایش دهید.

تعبیر خواب خرید النگو طلا

تعبیر خواب خریدن النگو طلا

تعبیر خواب خریدن النگوی طلا به عنوان هدیه

اگر در خواب ببینید کسی النگویی را خریده است تا به شما هدیه دهد، معنی این خواب همیشه لذب بخش است.

اگر در خواب ببینید که نزدیکان شما النگویی را خریده اند تا به شما هدیه دهند، معنی این خواب نیز خوب و لذت بخش است ولی شرینی این خواب چندین برابر خوابی است که ببینید یک فرد ناآشنا یا آشنای دور برای شما النگوی طلایی به عنوان هدیه خریده است.

اگر دختری در خواب ببیند که کسی النگوی طلایی برای او به عنوان هدیه خریده است، معنی خواب این است که بخت و اقبالش باز می شود و به زودی ازدواج می کند و این ازدواج، ازدواج خوبی خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که شخص دیگری یک النگو با سنگ های قیمتی خریده است تا به شما هدیه دهد، این خواب نشان دهنده ی این است که شما رازی را در خود نگه داشته اید و به کسی نگفته اید.

اگر در خواب ببینید که کسی برای شما به عنوان هدیه النگویی با سنگ های قیمتی خریده است، این خواب به این معنی است که مردم شما را فردی بی احساس و عصبانی می دانند در حالی که چنین نیستید و فقط از دیگران فاصله می گیرید برای همین دیگران در ابراز احساسات خود در مقابل شما هراس دارند و آن ها شما را دوست دارند ولی در ظاهر آن را نشان نمی دهند پس به رفتار های خود فکر کنید و سعی کنید آن را درست کنید.

تعبیر خواب خریدن النگوی نقره به عنوان هدیه

اگر در خواب ببینید که شخص دیگری النگوی نقره ای خریده که به شما هدیه دهد، چنین خوابی نشان دهنده ی آن است که انسان های اطرافتان به شما احترام زیادی قائل هستند. شما شخصی هستید که خود با دیگران ارتباط برقرار می کنید و در شغل خود بسیار صادق هستید و نهایت صداقت را دارید. افراد زیادی از این رفتار شما قدردانی می کنند. پس باید سعی کنید که تلاش خود را افزایش دهید و خود واقعی تان را به دیگران نشان دهید و مطمئن باشید که همین امر باعث می شود که دیگران به سمت شما جذب شوند.

خریدن النگوی طلا در خواب

تعبیر خواب خرید النگو طلا

تعبیر خریدن النگوی سیلیکونی به عنوان هدیه

همچنین اگر در خواب مشاهده کردید که فردی برای شما النگوی سیلیکونی خریده است و آن را به شما می دهد، چنین خوابی نشان دهنده ی آن است که افرادی به شما حسادت می کنند. افرادی در اطراف شما هستند که خودشان را یک دوست واقعی به شما نشان می دهند اما مقاصد درونی آنها بر خلاف رفتارشان می باشد و سعی می کنند به شما از حسادت ضرر و زیان وارد کنند و در معرض آسیب قرار می گیرید پس سعی کنید که فاصله خود را با این افراد حفظ کنید.

تعبیر خریدن النگوی بدلی به عنوان کادو

اگر در خواب ببینید که کسی برای شما النگوی بدلی خریده است و هدیه می دهد، معنی خواب شما این است که در یک معامله کسی شما را گول می زند و با شما معامله ای را انجام می دهد که شما در این معامله ضرر و زیان می کنید.