تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم

تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم
28 فروردین 1403
902 بازدید

در حالت کلی طبق تعبیر معبران، بوسه دادن و بوسه گرفتن نشانه خیانت است. حال اگر در خواب شخصی شما را ببوسد بدانید نسبت به شما خیانت می شود و اگر شما شخصی دیگر را ببوسید عامل خیانت خود شما خواهید بود. محمد بن سیرین می گوید : اگر خواب ببینید که به شخصی بوسه […]

در حالت کلی طبق تعبیر معبران، بوسه دادن و بوسه گرفتن نشانه خیانت است. حال اگر در خواب شخصی شما را ببوسد بدانید نسبت به شما خیانت می شود و اگر شما شخصی دیگر را ببوسید عامل خیانت خود شما خواهید بود.

محمد بن سیرین می گوید :

اگر خواب ببینید که به شخصی بوسه دادید نشانه این است که آن شخص خواستگار و یا دوست شماست و اگر آن شخص را نشناختید بدانید از جایی که انتظارش را ندارید به شما خیر و منفعت خواهد رسید. همچنین اگر خواب ببینید که شخص معروفی به شما بوسه داد نشانه رسیدن خیر و منفعت از آن شخص به شماست.

منوچهر مطیعی در این باره گفته است:

همان طور که می دانید در بیداری و زندگی عادی ما بوسیدن نشانه ابراز عشق و علاقه است و وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را به او نشان بدهیم و عشق خود را ثابت کنیم. در خواب نیز به همین شیوه است.

اگر در خواب کسی را ببوسیم بدانید اتفاقی خواهد افتاد که شما حسن نیت خود را به او ثابت خواهید کرد و اگر آن شخص را نشناسید بدانید نفعی از شما به او خواهد رسید.

تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم

تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب بوس دادن و بوسه گرفتن می گوید:

اگر شخصی شما را در خواب بوسید این خواب نشانه جدایی است.

اگر شما شخصی را در خواب بوسیدید این خواب نشانه عشق دو جانبه است.

بوسه دزدکی و یواشکی در خواب نشانه عشق سوزان است.

تعبیر کتاب سرزمین رویاها:

اگر در خواب دیدید صورت شخصی را می بوسید نشانه آنست که موفقیت شما به اوج می رسد.

بوسیدن یک دوست در خواب نشانه شکست کامل در کارها است.

اگر در خواب دیدید که پشت یک نفر را می بوسید نشانه آنست که یک زن شما را فریب می دهد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر کسی در خواب دید که کسی به او بوسه می دهد، نشانه ی آن است که آن شخص خواستگار او خواهد بود.

امام جعفر صادق (ع):

امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب بوسه دادن را بر 4 وجه می داند:

خیر و منفعت

حاجت روایی

سخن خوش شنیدن

بر دشمن غلبه کردن

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

بوسه در خواب نشانه عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است.

اگر در خواب ببینید تسط یک غریبه بوسیده شدید، نشانه ی این است که شما نیاز دارید که در مورد جنبه ای از خودتان، آگاه تر شوید.

اگر خواب ببینید کسی تلاش می کند که علی رغم میلتان شما را ببوسد، به این معنی است که کسی ایده ها، باور ها و نظراتش را به شما تحمیل می کند.

تعبیر خواب بوسیدن دانیال نبی:

بوسه زدن به لب های مرد زن دختر و یا پسر دشمنی است دروغگو، بی‌اعتقاد، فریبکار بی‌شرم و نا‌امید از خوبی‌ها و تیکی‌ها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌ خواند و برخورد نکردن با او مناسب ‌تر است.

تعبیر خواب بوسه دادن به مرد نامحرم

به‌ طور‌کلی بوسیدن نامحرمان در خواب هم نمی‌ تواند مفید باشد.

ابراهیم کرمانی می گوید : با شهوت به مردی بوسه دادن نشانه سود بردن از آن شخص است و اگر کسی به تو بوسه بدهد به معنی این است که تو را دوست دارد.

تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم

تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم

ادوارد می گوید:

بوسه بر مردان نامحرم در خواب دلالت بر این دارد که کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می ‌کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می‌ ورزد و توطئه و سعایت می ‌کند.

ابن سیرین می گوید:

بوسه زدن به لب های مردی نامحرم در خواب دشمنی است.

تعبیر خواب بوسیدن زن نامحرم

بوسیدن یک زن تنها نشانه این است که به شما خیانت می شود.

بوسیدن زن شوهر دار در خواب نشانه این است که ناکامی و ناامیدی شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب بوسیدن مرده

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر خواب ببینید که مرده ای به شما بوسه داد نشانه ی این است که از مال و اموال یا علم آن مرده چیزی به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب بوسیدن دست

لیلا برایت می گوید : اگر در خواب دست کسی را بوس کردید بدانید خواب شما نشانه موفقیت در عشقتان خواهد بود و اگر خواب ببینید که کسی شما را می بوسد بیانگر این است که شما باید بیشتر مراقب اطرافیان خود باشید.

تعبیر کتاب سرزمین رویاها :

اگر خواب ببینید که دست های شخصی را می بوسید بدانید شانس به شما روی می آورد.

تعبیر خواب بوسیدن زمین

بوسیدن زمین در خواب نشانه غم، ناراحتی و غصه است.

تعبیر کتاب سرزمین رویاها : خواب بوسیدن زمین نشانه شرمساری است.

تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم

تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق

شیخ طوسی در رابطه با تعبیر خواب بوسیدن لب دختر و معشوق می گوید : بوسیدن لب معشوق در خواب نشانه است که زندگی ما گسترش می یابد و نعمت و روزی ما زیاد می باشد و برعکس یعنی اگر نامزد یا شوهر تو نبود نعمت و روزیمان تنگ می شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.

در کتاب سرزمین رویاها در این باره آمده است:

اگر معشوق خود را به هنگام روز ببوسید شانس بر علیه شما خواهد بود.

اگر معشوق خود را به هنگام شب ببوسید نشانه خطر است.

تعبیر بوسیدن محرم در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر یک دختر که سن ازدواج او رسیده است خواب ببیند که محرمی او را می بوسد نشانه محبوبیت است ولی اگر آن شخص نامحرم باشد برایش خواستگار خواهد آمد و شوهر می کند.

همچنین اگر آن دختر خودش کسی را ببوسید بیانگر این است که از او همیشه به نیکی و خوبی یاد می کنند.

تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم

تعبیر خواب بوسیدن مرد نامحرم

تعبیر خواب بوسیدن مادر

بوسیدن مادر در خواب نشانه موفقیت در انجام کارها می باشد.

تعبیر خواب بوسیدن پدر

بوسیدن پدر در خواب نشانه شادی و شادمانی است.

تعبیر خواب بوسیدن برادر یا خواهر

بوسیدن برادر یا خواهر در خواب نشانه شادمانی و نشاط است.

تعبیر خواب بوسیدن نامزد

بوسیدن نامزد خود در تاریکی نشانه روابط نادرست می باشد.

تعبیر خواب بوسیدن شوهر یا زن

بوسیدن زن یا شوهر در خواب نشانه خوشبختی در زندگی زناشویی می باشد.

تعبیر خواب بوسیدن دشمن

بوسیدن دشمن در خواب نشانه آشتی کردن با یکی از اطرافیان است که قبلا با او قهر بودید.