تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب باران در خانه
18 شهریور 1400
261 بازدید

اگر خواب بارش باران در خانه را دیدید که از پشت پنجره در حال تماشای آن هستید این خواب نشان می دهد که ایده ها و بینش های معنوی به ذهن شما خطور کرده است که ممکن است نمادی از ثروت و عشق نیز باشد. دیدن باران در خانه مشاهده باریدن باران نیکو است به […]

اگر خواب بارش باران در خانه را دیدید که از پشت پنجره در حال تماشای آن هستید این خواب نشان می دهد که ایده ها و بینش های معنوی به ذهن شما خطور کرده است که ممکن است نمادی از ثروت و عشق نیز باشد.

دیدن باران در خانه

مشاهده باریدن باران نیکو است به شرط این که بر این که باران همه جا فرو بریزد.

تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب باران در خانه

باران از پشت پنجره

اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید.

تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب تماشای باران

تماشای  باران می تواند نشانه ای از بخشش و فضل خدا باشد.  باران همچنین استعاره از اشک ، گریه و غم است.

از طرف دیگر، باران نماد باروری و تجدید است.

شنیدن صدای باران

شنیدن صدای باران نشان دهنده ایده های معنوی است که در ذهن شما به وجود می آید.

اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن  لذت بردید صاحب شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

خیس شدن زیر باران

اگر در خواب دیدید که زیر باران خیس شدید، این گونه تعبیر می شود که مشکلات و غم های شما در حال سپری شدن است.

اگر باران طوری بارید که شما و لباس هایتان را خیس کند به زودی به سفری می روید و از این سفر به سود و منفعت می رسید.

تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر باران در خواب در فصول مختلف

باران ملایم و آرام

باران ملایم و آرام در خواب اگر در فصل مشخص آن ببارد خوب بوده و نشانه نعمت و سلامتی است ولی مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. باران نابهنگام به شما خبر از غمی می دهد که جنبه عمومی دارد علی الخصوص اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد.

باران تند و شدید

اگر در خواب دیدید باران تند و شدید شروع به باریدن کرد ای خواب تعبیر خوبی نخواهد داشت. باران با قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد مبارک ندانسته اند. اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد.

تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب باران در خانه

بارش باران با رنگ های نامتعارف

اگر در خواب ببینید قطرات باران در رنگ های غیر متعارف و غیر طبیعی ببارد نشان از بیماری فرد می دهد. اگر شخصی را زیر این باران ببینید تعبیر آن مریضی آن شخص می باشد.

شستن دست و صورت با آب باران

اگر در خواب ببینید که باران می بارد و با آب باران شروع به شستن دست و صورت خود کنید تعبیر آن بسیار خوب است و شما را به خوشبختی سریع تر نزدیک می کند. در شکل دیگر اگر در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید. معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج و یا ائمه معصوم می رود اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی و نجات است و رهائی از نگرانی ها و ناامیدی ها می باشد.

تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب باران در خانه

معبران مختلف خواب باران را چگونه تعبیر کرده اند؟

امام جعفر صادق(ع) می فرمایند :

دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است؛

رحمت، برکت، فریاد خواستن، رنج و بیماری، بل، کارزار، خون ریختن، فتنه، قحطی، امان یافتن، کفر، دروغ.

محمد بن سیرین گوید :

اگر شخصی خواب ببیند که باران سخت در وقت نابهنگام نشانه این است که در آن دیار رنج و بلا برسد.

اگر خواب ببیند که با آب باران وضو گرفته و مسح می کند نشانه این است که از ترس و بیم رهایی پیدا کند.

اگر خواب ببیند که زیر باران ایستاده است، نشانه رفتن به سفر خواهد بود و با سود و منفعت از آن سفر بازگردد.

اگر خواب ببیند که باران بر سر مردمانی همانند طوفان می بارد نشانه این است که در آن دیار مرگ های فاجعه آمیز رخ می دهد.

اگر ببیند که از هر قطره بارانی که می بارد صدای آواز و نغمه هایی بیاید نشانه زیاد شدن عزت و مقام او خواهد بود .

اگر خواب ببیند که باران عظیمی می بارد و جوی ها از آب باران روان شده و زیانی به او نرسید نشانه این است که پادشاه یا مقامی تعصب کند و شر وی از خود بازدارد ولی اگر نتواند از آن جوی ها به سلامت بگذرد نشانه این است که شر پادشاه یا مقامی را از خود دفع کند.

اگر شخصی خواب ببیند که آب از هوا به کردار باران بیاید نشانه است که عذاب الهی و بیماری در آن منطقه فراگیر شود.

اگر خواب ببیند که به همراه باران رعد نیز هست نشانه این است که بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان خواهد شد.

اگر ببینی از آستانۀ خانه‌ای مثل باران، آب پاکی می‌بارد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و نعمت خواهد بود.

اگر ببینی بدون ابر باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، یـعـنـی خداوند مردم آنجا را مورد رحمت خودش قرار می‌دهد.

اگر ببینی باران بر سر تو می‌بارد، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و با سود و منفعت بازمی‌گردی. اگر ببینی با باران مسح می‌کنی، یـعـنـی از ترس و بیم در امان می‌مانی.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند به جای باران انگبین شروع به باریدن کرد، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود.

اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد.

اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

اگر ببینی از آب زلال و شفاف باران می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن خیر و راحتی می‌بینی، ولی اگر تیره و ناگوارا باشد، یـعـنـی به اندازه آن دچار رنج و بیماری می‌شوی.

اگر ببینی از آسمان مار یا عقرب و یا سنگ می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد.

اسماعیل بن اشعث میگوید :

اگر ببینی از آسمان مثل باران، سنگ می‌بارد، یـعـنـی عذاب و گرفتاری و بلای سختی به آنجا می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَهً مِّن سِجِّیلٍ _ …و سنگی از سجیل بر آنان بباریدیم .

اگر ببینی مثل باران آتش می‌بارد، یـعـنـی از جهت «پادشاهان» در آنجا بلا و گرفتاری و فتنه و خونریزی بوجود می‌آید.

اگر ببینی از آسمان گندم و جو بارید، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد .

جابر مغربی میگوید :

اگر شخصی خواب ببیند که همراه ابر ، باران و رعد سختی درگرفته است تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد.

اگر همراه رعد ، برق نیز ببیند عذاب هایی که گفته شد شدیدتر می باشد و یا اگر صاعقه با آن ها نیز باشد عذاب گفته شده خیلی شدیدتر از قبل خواهد بود.

تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب باران در خانه

منوچهر مطیعی میگوید :

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است.

در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی .

عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است.

دانیال نبی (ع) گوید :

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.

اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

اگر فردی بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل آن بیماری و مریضی خواهد بود.