تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل

تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل
24 بهمن 1402
1486 بازدید

النگوی طلا در خواب در شرایط متفاوت تعبیر متفاوتی به دنبال دارد. در این مقاله به تفسیر و تعبیر دیدن خواب النگوی طلا برای زن متاهل می پردازیم؛ تعبیر خواب النگوی طلا برای زن متاهل اگر تازه عروسی در خواب خود النگوی طلایی ببیند، به این معنی است که قبل از عروسی نسبت به ازدواج […]

النگوی طلا در خواب در شرایط متفاوت تعبیر متفاوتی به دنبال دارد. در این مقاله به تفسیر و تعبیر دیدن خواب النگوی طلا برای زن متاهل می پردازیم؛

تعبیر خواب النگوی طلا برای زن متاهل

اگر تازه عروسی در خواب خود النگوی طلایی ببیند، به این معنی است که قبل از عروسی نسبت به ازدواج و عروسی خود استرس دارد و یا می تواند به این معنی باشد که بین دو زوج تعهد ایجاد می شود.

اگر پیش از وارد شدن به زندگی مشترک خواب النگوی طلا را ببینید، این خواب به این معنی است که شما مسئولیتی را قبول می کنید و فردی بسیار مسئولیت پذیری هستید و مسئولیتی که قبول کردید را به نحو احسن انجام خواهید داد.

طلای شکسته شده در خواب

اگر در خواب ببینی که طلای شکسته شده را از همسرت هدیه گرفتی، به معنی این است که ملاقات های سودمند و شادی بخش خواهید داشت. تعبیر دیگر این خواب این است که ارمغان خوبی در راه دارید. این خواب نیز خبر دهنده ی بخت و اقبال است.

تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل

تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل

النگوی طلا در دست

اگر زنی در خواب ببیند که النگوی طلا در دست دارد، به این معنی است که رابطه اش با شوهرش خوب است.

اگر زنی در خواب ببیند که النگوی طلای خود را گم کرده است به این معنی است که نگرانی هایی در زندگی خود دارد.

حضرت یوسف می فرماید:

اگر خانمی خواب ببیند که النگوی طلای سالم دارد، نشانه ی این است که در نظر همسر خود از احترام و عزت بالایی برخوردار است. اما اگر مردی این خواب را ببیند، خوب نیست و باید مراقب آبروی خود باشد.

تعبیر امام صادق (ع):

دیدن النگو در خواب برای زنان خوب است و به زیاد شدن عزت و احترام آن ها اشاره دارد.

دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و به غم، غصه و قرض اشاره دارد.

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر زنی در خواب خود ببیند که النگوی طلا در دستش دارد، معنی خواب او این است که تعهد و دینی به کسی دارد که آن را فراموش کرده و ادا نکرده است یا اخلاقا به کسی مدیون است.

ولی اگر مردان در خواب خود ببینند که النگوی طلا بر دست دارند، تعبیر خوبی نخواهد داشت.

تعبیر خواب النگوی طلای شکسته هدیه گرفتن برای زن

اگرچه تعبیر خواب النگوی طلا هدیه گرفتن برای زن بسیار خوب و شایسته است ولی به همان اندازه گرفتن هدیه ی النگوی طلای شکسته برای زن می تواند تعبیری ناخوشایند داشته باشد. اگر کسی خواب ببیند که النگوی طلای شکسته ای برای زنی هدیه می برد نشانه اش آن است که بدنامی اش نصیب فردی که خواب او را دیده می گردد. بردن النگوی طلای شکسته برای هر زنی در خواب به این معنی است که از آسایش مادی محروم خواهد شد.

تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل

تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل

تعبیر خواب النگوی طلا برای زن باردار

اگر زن بارداری در خواب خود النگوی طلا ببیند، خواب او به این معنی است که به زودی به خاطر تولد فرزندش بسیار شاد خواهد شد.

اگر زن بارداری در خواب النگوی طلا ببیند، به این معنی است که با تولد فرزندش احترام او بین خانواده ی شوهر بیشتر می شود.

تعبیر خواب هدیه ی النگوی طلا برای زن باردار

چنانچه یک زن باردار در خواب خود ببیند که به نحوی النگوی طلا را به عنوان هدیه و پیشکشی برای او آورده اند، نشانه ی این است که فرزندی که به دنیا می آورد دختر است.

تعابیر معبرین غربی:

اگر زن بارداری در خواب خود النگوی طلا ببیند، به معنی تولد دختری زیبا می‌ باشد.

اگر زن بارداری در خواب النگوی طلا را مشاهده کند به این معنا است که به خیر و نیکی دست پیدا می کند. و به واسطه فرزندی که به دنیا می آورد، غم و غصه ی او تمام می شود.

تعبیر خواب خریدن النگوی طلا توسط زن باردار

اگر زن بارداری در خواب ببیند که به یک مغازه طلا فروشی رفته و برای خود النگو طلا خریداری نموده است، نشانه ی آن است که با تولد فرزندش تمامی گرفتاری ها و مشکلاتی که در خانواده ی خود داشته است، برطرف خواهند شد.

تعبیر خواب النگوی طلا

اگر در خواب ببینید که از النگوی طلا استفاده می کنید، نشان دهنده ی این است که از شخصی هدیه ای دریافت می کنید و همچنین دیدن چنین خوابی  به معنی این است که ازدواج شادی خواهید داشت.

اگر در خواب النگوی طلا را ببینید، به این معنی است که احتمالا به یک قرار کاری مهم خواهید رفت که برای این کار پذیرفته خواهید شد و موفقیت های زیادی را با تلاش و کوشش در این کار به دست می آورید. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده ی این باشد که تلاش شما در زندگی شخصی و خصوصی هم نتیجه خواهد داد و شما پیشرفت های زیادی را چه در زمینه ی زندگی شخصی و خصوصی و چه در زمینه ی کاری و شغلی به دست می آورید.

دیدن النگوی طلا در خواب

دیدن النگوی طلا در خواب می تواند نشان دهنده ی این باشد که هدیه ی با ارزشی دریافت می کنید و یا یک تصمیم بزرگ و اساسی در زندگی خود می گیرید.

تعابیر مختلف النگوی طلا از معبران مختلف:

حضرت یوسف (ع) می فرماید:

اگر در خواب النگوی طلایی داشته باشی و یا پیدا کنی و یا کسی به تو هدیه دهد ولی آن النگوی طلا شکسته شده باشد معنی خواب دشمنی است که باید مراقبش بود.

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب ببینید که النگوی طلا در دست دارید، اشاره دارد به دینی که شما دارید و آن را پرداخت نکرده اید.

اگر در خواب دیدید که النگوی طلا را از دست خود خارج می کنید، معنی خواب شما این است که قرض خود را می دهید.

تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل

تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

دیدن النگوی طلا در خواب نشان از زینت دست بودن است.

دیدن انگوی طلا در خواب به عملی اشاره می کند که فرد در انجام دادن آن با خود صادق است. به نوعی در انجام این عمل نیت خالصانه ای داشته و حتما آن را انجام می دهد.

اگر درخواب ببینید که النگوی طلا در دست دارید یا این که تعدادی النگوی طلا در دستان شما وجود دارد، به این معنا است که نسبت به کسی تعهد می پذیرید.

تعبیر خواب النگوی طلا از دیدگاه معبران غربی:

از دیدگاه معبران غربی دیدن النگوی طلا در خواب به معنی بر عهده گرفتن مسئولیت جدید و مسئولیت پذیری است.