تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین
30 بهمن 1402
1084 بازدید

دیدن النگو در خواب و یا حتی دیدن خواب النگوی شکسته می تواند یکی از دلایل آمدن شما به این سایت و خواندن این مطلب باشد. دیدن النگو و یا النگوی شکسته در خواب تعابیر مختلفی دارد که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم؛ تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین ابن سیرین می […]

دیدن النگو در خواب و یا حتی دیدن خواب النگوی شکسته می تواند یکی از دلایل آمدن شما به این سایت و خواندن این مطلب باشد.

دیدن النگو و یا النگوی شکسته در خواب تعابیر مختلفی دارد که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم؛

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب خود النگوی شکسته شده ای را ببینید، نشانه ی آن است که وقت و انرژی خود را از دست می دهید و از چیزی رنج می برید.

همچنین تعبیر این خواب این است که مراقب امور مالی خود باشید.

تعبیر خواب النگوی شکسته از دیدگاه معبران دیگر

حضرت یوسف می گوید:

اگر النگوی طلا را در خواب ببینید که شکسته است و کسی به شما هدیه می دهد، نشانه ی دشمنی است که باید بسیار مراقب آن دشمن باشید.

اگر فردی در خواب ببیند که النگوی طلای او شکسته است، به این معنی است که شخصی که به او بسیار نزدیک است  نمی خواهد مسئولیت کارهایش  را قبول کند و با او کارهای مشارکتی انجام دهد.

لوک اویتنهاو می گوید:

اگر در خواب ببینید که النگوی شکسته شده با جنس نقره یا طلا خریده اید، به این معنی است که شخصی می خواهد از هر لحاظ شما سبقت بگیرد و بسیار حسادت شما را می کند.

گم کردن النگوی طلای شکسته شده به معنی همسایه های بی رحم و نامهربان است.

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

تعبیر خواب النگوی شکسته

خواب النگوی شکسته نشان از شما یا کسی دارد که مایل به انتخاب و قبول مسئولیت نبوده است، کسی که نسبت به سهیم شدن در قبول مسئولیت بی‌ میل است. این فرد تمایلی به کمک و همکاری ندارد.

اگر در خواب النگوی شکسته شده را ببینید، به معنی این است که شما در زندگی خود چالش ذهنی و مشکلی دارید که لازم است آن مشکل و چالش را حل کنید.

اگر النگوی شکسته را در خواب خود ببینید، این خواب به این معنی است که شما در حال حاضر در درون خود خشمی دارید که آن خشم را فرو خورده اید و در وضعیتی قرار دارید که هر لحظه امکان دارد که منفجر شوید و خشمگین شوید.

تعبیر خواب النگوی شکسته آن است که شما دچار بیماری می شوید.

دیدن النگوی شکسته در خواب به معنی برنامه ریزی دشمنان است.

تعابیر النگوی طلای شکسته

اگر در خواب ببینید که النگوی طلایی شکسته شده، این خواب به این معنی است که در اطراف شما طلاقی اتفاق می افتد و به این معنی است که بین یکی از اقوام شما جدایی رخ خواهد داد.

اگر مردی در خواب النگوی طلای شکسته ببیند معنی خواب برای او خوب است ولی اگر این خواب را زنی ببیند معنی این خواب برای زنان خوب نیست و به شر و دردسر اشاره می کند.

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

تعبیر گرفتن النگوی طلای شکسته توسط همسر

اگر در خواب ببینی که همسرت النگوی طلای شکسته شده را برای تو خریده است، به معنی این است که با کسانی ملاقات های خواهید داشت که آن ملاقات ها برای شما بسیار سودمند و شادی بخش خواهند بود.

تعبیر گرفتن النگوی طلای شکسته توسط همسر به این معنی است که ارمغان خوبی در راه دارید.

تعبیر خواب اینکه همسرتان برای شما النگوی طلای  شکسته خریده است این است که خبرهای خوبی در مورد بخت و اقبال خواهید شنید.

اگر در خواب ببینی که مرده ای یک النگوی طلا و شکسته شده ای به شما داد، به مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید رفت و در آن مسافرت به شما خوش می گذرد.

اگر یک النگوی طلای شکسته شده ای را در خواب ببینید، این خواب نشان دهنده ی آن است که شما یک کاری در پیش دارید و انجام خواهید داد که پایان ناپذیر است.

دیدن یک النگوی طلای شکسته شده در خواب همچنین می تواند به معنی رابطه ‌ای باشد که انتهای آن به بن بست ختم می‌ شود.

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن شکستن النگوی طلا در دست

دیدن شکستن النگوی طلا در دست معنی خوبی دارد و اشاره می کند که دینی بر گردن دارید و به زودی آن را ادا می کنید. هر چه تعداد این النگوها در دست بیشتر باشد معنی خواب بهتر است و اشاره به این می کند که دین بزرگتری را ادا خواهید کرد.

تعبیر خواب شکستن النگوی طلا توسط خودتان

اگر در خواب ببینید که النگوی طلا در دست خود شما شکست و خودتان باعث شکست النگوی طلا باشید، به این معنی است که مشکل و اختلافی با همسر خود خواهید داشت و با او دعوا و قهر می کنید. حتی ممکن است منجر به طلاق نیز شود و از هم جدا شوید.

تعبیر خواب شکستن النگوی طلا توسط کسی دیگر

اگر در خواب ببینید که کس دیگری النگوی طلای شما را شکست، به این معنی است که آن شخص دوست ندارد که با شما کمک و همکاری کند. و تصمیم دارد از مسئولیت پذیری با شما سر باز زند.

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

تعبیر خواب النگوی طلا

تعبیر خواب النگوی طلا از دیدگاه معبران غربی:

خواب یک یا چند النگو نوعی اخطار برای انجام قطعی کاری است که به آن علاقه دارید. میل قلبی به انتخاب و سپس انجام یک وظیفه یا تعهد بزرگ، تعبیر خواب النگو است. برای مثال لذت بردن از برعهده گرفتن یک مسئولیت جدید در زندگی، یا عشق و تعصب شما برای انتخاب مسیری از زندگی که شما را به امور خانواده تخصیص دهد. این حتی می ‌تواند نوعی تعهد بین یک زوج محسوب شود.

دید مثبت خواب النگو

از دید مثبت، خواب النگو نشان از میزان احساس رضایت شما نسبت به قرارگیری در موقعیتی است که خودتان انتخاب کرده و وقت و هزینه خود را وقف آن کرده اید. این به این معنا است که شما از قرارگیری در موقعیتی که شما را وقف خانواده می‌کند، احساس خوبی دارید.

تعبیر خواب النگوی طلا از دید مطیعی تهرانی:

بنابر گفته تفسیرگران خواب و رویا النگوی طلا زینت دست است و به عملی اشاره دارد که ما در انجام آن خود را صادق و خالص نشان می‌ دهیم.

منوچهر مطیعی : چنانچه در خواب ببینید النگویی به دست دارید یا النگوهایی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌ اید یا اخلاقاً مدیون کسی هستید. دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است.

تعبیر خواب النگوی طلا از دید ابن سیرین:

اگر در خواب ببینید که النگوی طلا در دست دارید، اشاره دارد به دینی که شما دارید و آن را پرداخت نکرده اید.

اگر در خواب دیدید که النگوی طلا را از دست خود خارج می کنید، معنی خواب شما این است که قرض خود را خواهید پرداخت.