تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر
11 آبان 1400
240 بازدید

تعبیر خواب آتش گرفتن در شرایط و موقعیت های مختلف معنا و مفهوم متفاوت تری را می رسانند که برای دانستن مفهوم و تعبیر دقیق آن ها باید به جزئیات خواب و موقعیت های موجود توجه نمود. تعابیر خواب آتش گرفتن موی سر کارل یونگ می گوید: اگر در خواب ببینید که موهای شما سوخته […]

تعبیر خواب آتش گرفتن در شرایط و موقعیت های مختلف معنا و مفهوم متفاوت تری را می رسانند که برای دانستن مفهوم و تعبیر دقیق آن ها باید به جزئیات خواب و موقعیت های موجود توجه نمود.

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

تعابیر خواب آتش گرفتن موی سر

کارل یونگ می گوید:

اگر در خواب ببینید که موهای شما سوخته است و شما گریه می کنید، نشانه ی این است که در زندگی خبری به شما می رسد که بسیار ناراحت کننده و سخت است.

علامه طباطبایی می گوید:

اگر در خواب ببینید که موی سر شما سوخته است، این خواب در واقعیت نمی تواند خطر جدی ایجاد کند و نمی تواند معنی جدی را به دنبال داشته باشد. بدترین نشانه ی این خواب این است که بعضی از سرگرمی ها و لذت های دنیوی را از دست می دهید. برای مثال وارد شدن شدن ضربه ها یا زیان های ناگهانی مانند به سرقت رفتن خودرو و یا از دست دادن مقداری از پول یا سرمایه

خالد اصفهانی می گویند:

اگر ببینی موهای سرت آتش گرفته است و هیچگونه ترس یا واهمه ای ندارید و عادی هستید، نشان دهنده ی این است که با صبر و پشتکار بسیار زیاد بر تمام بدبیاری ها و بدشانسی ها غلبه خواهید کرد و در نهایت به موفقیت خواهید رسید.

اگر در خواب ببینی که موهای سرت می سوزد و در عین حال نیز فرار میکنی، به این معنا است که اگر یک لحظه در انجام بعضی از کارها غفلت و یا کوتاهی بکنید دچار ضرر می شوید و زیان آن را می پردازید.

اگر ببینی موهایت بدون دلیل آتش گرفته اند، به این معنی است که کسی که با شما دشمنی، جنگ و دعوا دارد و ضربه ی خودش را به شما وارد می کند و باعث آزار و اذیت شما خواهد شد.

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

تعبیر خواب آتش گرفتن موهای دیگران

اگر در خواب ببینید که موی سر یکی از دشمنان شما و یا افرادی که همیشه به شما حسادت می کنند و همیشه خواهان ناکامی شما هستند و دوست ندارند موفق شوید، می سوزد، به این معنا است که با افراد نابابی همنشین و دوست هستید که باید بیشتر مراقب باشید.

کارل یونگ:

اگر مردی در خواب ببیند که موهای همسرش آتش گرفته است، نشانه ی آن است که در زندگی به مشکل می خورید و مشکلات زیادی بر سر راه شما قرار خواهد گرفت و ممکن است جدایی بین شما و همسرتان به وجود بیاید.

اگر در خواب ببینید که موهای مادرتان سوخته است، این خواب به معنی این است که یکی از عزیزان و یا دوستان و آشنایان خود را از دست می دهید و این موضوع باعث افسردگی و ناراحتی شما می شود.

 استاد مدنی:

اگر در خواب ببینید که موهای سر پدرتان می سوزد، یعنی شما موفق نمی‌ شوید که کار خلافی انجام دهید و گناهی مرتکب شوید.

آنلی بیتون:

تعبیر سوختن موی سر پدرتان در خواب به طور استثنا خوب است.

اگر در خواب ببینید که موهای سر بچه یا نوزادی در آتش می سوزد و شما نیز از نزدیک این حادثه را مشاهده می کنید، به معنی این است که مشکلاتی سخت برای شما رخ خواهد داد و شما نیز در برابر این سختی ها و مشکلات تسلیم خواهید شد.

تعبیر دیگر دیدن خواب سوختن موهای سر نوزاد یا بچه این است که خبر های بدی به شما می رسد که این خبرها بسیار ناراحت کننده هستند. به این معنا است که یکی از عزیزان و یا دوستان خود را از دست می دهید و این باعث ناراحتی شما می شود.

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که موهای پدربزرگ و یا مادربزرگ شما در حال سوختن است، به این معنا است که در دوران سالمندی روزگار سختی را می گذارنید و ممکن است رنج و سختی زیادی را به خاطر از پا افتادگی متحمل شوید و در زندگی سختی زیادی می بینید.

تعبیر خواب آتش گرفتن موی مرده

مطیعی تهرانی:

معنا و تعبیر این خواب بیشتر در کارهای شخصی انسان تاثیر دارد.

دکتر مدنی می گوید:

اگر در خواب ببینید که موهای شخص مرده ای که یکی از اقوام نزدیک و یا از خویشان شما است بسوزد به این معنی است که دست دوستان خود بهانه و فرصتی می‌ دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی و شخصی شما انتقاد کنند.

اگر در خواب ببینید شخصی که موهایش سوخته است از بیگانگان است و او را نمی شناسید، نشانه ی آن است که معامله ای انجام خواهید داد و با شکست روبرو خواهید شد و به موفقیتی نمی رسید و پیشرفتی نخواهید کرد.

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

تعبیر خواب سوختن یکی از اعضای بدن یا لباستان

اگر در خواب دیدید که خود را آتش زدید، تعبیرش بسیار خوب است. این خواب نشانه ی پیروزی است. قدرت و توان شما چند برابر شده و می توانید هر مشکلی را از سر راه خود برداید و حل کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که با آتش افروخته شده لباس شما می سوزد، به معنی آن است که زیانی به شما می رسد.

اگر در خواب ببینید که دستتان سوخت، یعنی به یکی از اعضای بدن شما آسیب می رسد.

تعبیر دانیال نبی (ع):

اگر کسی در خواب ببیند که آتش اندام او را می سوزاند، به معنی آن است که به اندازه ی آن سوختگی، او دچار رنج و مصیبت می شود.

امام جعفر صادق (ع):

اگر در خواب خود ببینید که جامه و لباس کسی آتش گرفته است، نشانه ی آن است که به آن شخص مصیبت، ترس و بیم می رسد.

ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب ببینید که آتش لباستان را می سوزاند، با خويشان، فاميل، نزديکان و حتی افراد خانواده ی خود درگیر می شوید و با آن ها نزاع و دشمنی می کنید. تعبیر دیگر این خواب می تواند چنين باشد که از طريق ضرر و زيان، مال خود را از دست می دهید.

محمد ابن سیرین:

اگر در خواب تعبخود شخصی را ببینید که در کنار آتش نشسته و در حال گرم کردن خود می باشد و اگر ببینید که تمامی دستان آن شخص به طور کامل سوخت و سیاه شد،  تعبیر چنین خوابی این است که آن شخص در موقعیتی از زندگی قرار دارد که هیچ گونه تعلق و مالکیتی نسبت به زندگی خودش ندارد.

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

تعبیر خواب آتش گرفتن موی سر

تعبیر خواب نگاه کردن به آتش از دور

اگر در خواب ببینید کـه از دور بـه آتش نگاه می ‌کنید، تعبیرش آن اسـت کـه ممکن اسـت در آینده مرتکب اشتباهاتی شوید و خطایی از شما سر بزند. هم چنین ممکن اسـت قرار ملاقات مهمی را از دست بدهید. بنابراین بسیار مراقب باشید و از این پیشامد پیشگیری کنید.

تعبیر خواب فرار کردن از آتش

اگر در خواب ببینید کـه از آتش فرار می‌ کنید، این خواب معنی مثبت و خوبی دارد. در دورانی که پیش روی خود دارید موفقیت های زیادی خواهید داشت و بر تمام مشکلات و دشواری های مسیر زندگی خود پیروز خواهید شد.