تعبیر خواب آتش سوزی خانه

تعبیر خواب آتش سوزی خانه
11 آبان 1400
15 بازدید

دیدن خواب آتش ممکن است به شکل های مختلفی در خواب مشاهده شود که هر نوع تعبیر متفاوت تری داشته باشد. تعبیر خواب آتش سوزی خانه اگر در خواب ببینید که خانه ی شما آتش گرفته است و شما در خانه هستید، یعنی امکان دارد درگیر یک دعوای خانوادگی شوید. اگر در خواب ببینید که […]

دیدن خواب آتش ممکن است به شکل های مختلفی در خواب مشاهده شود که هر نوع تعبیر متفاوت تری داشته باشد.

تعبیر خواب آتش سوزی خانه

اگر در خواب ببینید که خانه ی شما آتش گرفته است و شما در خانه هستید، یعنی امکان دارد درگیر یک دعوای خانوادگی شوید.

اگر در خواب ببینید که خانه ی شما آتش گرفته است و شما از دور نظاره گر آتش سوزی خانه تان باشید، یعنی شما نیاز به تحولات و تغییرات درونی دارید و باید بیشتر به فکر اعضای خانواده ی خود باشید.

اگر در خواب خانه شما آتش گرفته است و سعی دارید که آتش را خاموش کنید، این خواب نشان دهنده ی شور و عشق شما نسبت به خانواده تان است و این که آن ها را خیلی دوست دارید.

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه چیست

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه چیست

تعبیر خواب آتش سوزی خانه طبق تعابیر خوابگزاران

حضرت یوسف نبی (ع) می فرماید:

اگر در خواب دیدید که خانه ی شما آتش گرفته است، معنی خواب شما این است که برای شما از سمت پادشاه و یا بزرگی زحمت کمی ایجاد می شود.

تعبیر آنلی بیتون:

اگر در خواب دیدید که خانه ی شما در حال سوختن در آتش است، معنی این خواب این است که در آینده همسری خوب، مهربان، دلسوز و وفادار و فرزندانی خوب و صالح به شما داده می شود.

تعبیر دانیال نبی (ع):

اگر کسی در خواب بییند که آتش در خانه او افتاد و خانه اش آتش گرفت و تمام بدن او را سوزاند ولی ترسی در دل او به وجود نیامد، نشانه ی آن است که مصیبت و بلا به او می رسد و سبب بیماری و ضعف مانند سرما، طاعون، آبله و سرخچه و یا بیماری هایی شبیه آن می شود.

تعبیر کتاب سرزمین رویاها:

اگر در خواب دیدید که در خانه ی شما آتش سوزی با شعله‌ های روشن و واضح اتفاق افتاده است به معنی یک شغل خوب است و اگر با شعله‌ های تیره این آتش سوزی اتفاق بیافتد، به معنی ورشکستگی مالی است و اگر با شعله‌ های کوچک آتش سوزی اتفاق بیافتد، نشانه ی پول هنگفت و زیاد است.

تعبیر خواب آتش سوزی خانه

تعبیر خواب آتش سوزی خانه

تعبیر امام صادق علیه السلام:

اگردر خواب ببینید که افرادی در خانه به خاطر آتش سوزی سوختند، به این معنی است که عمر خودت زیاد و طولانی می شود.

اگر در خواب ببینید که بستگان نزدیک شما در میان شعله های آتش بودند، دلالت بر این دارد که بخشی از گناهان کوچک شما بخشیده شده و ممکن است به زودی به یکی از حاجات و خواسته های مهم خود برسید.

تعبیر خواب برپا کردن آتش در خانه ی خود

اگر در خواب ببینید کـه آتشی را درون خانه ی خود برپا می‌ کنید و این در حالی است که هوای بیرون از خانه سرد است، این خواب تعبیری مثبت و خوبی دارد و نشان می دهد که دوستان نزدیک شـما بـه زودی بـه دیدار و ملاقات شـما خواهند آمد و اوقات خوش و خوبی را با آن ها خواهید گذراند. هم چنین این خواب نشان دهنده ی آن اسـت کـه شـما یا یکی از نزدیکان شما بـه زودی باردار می شوید.

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب آتش گرفتن شهر و یا جایی دیگر

اگر در خواب ببینیم که در شهر آتش سوزی بزرگی اتفاق افتاده است و شهر در حال سوختن است، تعبیر این خواب این است که ویرانی در شهر به وجود می آید و تعاملات و روابط اجتماعی از بین خواهند رفت.

آنلی بیتون:

اگر در خواب دیدید که جایى آتش گرفته و کسى نسوخته نشانه ‌ى شادمانى و خوشحالى براى شما خواهد بود.

امام جعفر صادق (ع):

اگر در خواب در جایی ناشناخته آتش ببینید، به معنای بی دینی اسـت.

اگر در خواب در محل جنگ آتش ببینید، به معنی بیماری‌های صعب مانند آبله، طاعون، سکته و مرگ ناگهانی و بد است.

ابراهیم کرمانی:

اگر کسی در خواب ببیند که آتش از آسمان می بارد و شهری، محله ای یا سرایی می سوزد، به معنی آن است که بلا و فتنه نصیب اهالی آن شهر می شود. همچنین می تواند باعث بروز بلا هایی مانند زلزله، سیل و … که انسان در آن ها دخالتی ندارد، باشد.پ

اگر در خواب ببینید که شهر و محله ای در آتش است و شعله های آتش همه چيز را می سوزاند و صدای ترسناک از آتش بر می آید، به معنی آن است که در آنجا جنگ سختی به وجود خواهد آمد که همه چيز را از بین مي برد. می تواند به این معنی نیز باشد که باعث بروز بيماری خطرناک در آن منطقه می شود.

اگر کسی در خواب در جایی آتشی عظیم ببیند، نشانه ی آن است که در آنجا فتنه و جنگ اتفاق می افتد.

اگر کسی در خواب در جایی آتشی بدون زبانه و کوچک ببیند، به معنی بیماری در آنجا است.

اگردر خواب ببینید که سرزمينی در آتش است و می سوزد، به معنی آن است که آن سرزمين به جنگ و فتنه گرفتار می شود.

اگر در خواب ببينید که آتش از جایی به جایی بیافتد ولی لطمه ای نزند، فا يده ای نصيب شما مي شود. اگر گرفتار فقر هستید توانگر مي شوید. اين خواب به معنی خوش طالعی نیز است.

اگر کسی در خواب ببیند که آتش بزرگی در جایی افتاده است اما آسیبی نمی رساند، نشانه ی آن است که در میان اهالی آن جا خصومتی بروز می کند.

اگر در خواب ببینید که شعله های آتش مردم شهر را در برگرفته است، نشانه ی آن است که مردم با یکدیگر به عداوت و دشمنی می پردازند.

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه چیست

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه چیست

کتاب سرزمین رویاها:

دیدن آتش روی زمین به معنی یک تغییر خوشایند است.

تعبیر دیدن آتش روی زمین اشاره به ماجراهایی می کند که به موفقیت می رسند.

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه ی دیگران یا در آتش افتادن خانه ی دیگران، به این معنی است که سلطان یا بزرگان اندکی شما را در زحمت می اندازند.

بسیاری از معبران فارسی زبان معتقد هستند که معنی تعبیر خواب آتش گرفتن خانه ی دیگران یا همسایه، زیان و یا خسارت های روحی بزرگی مانند یک مصیبت بزرگ مثل غم از دست دادن برادر، خواهر و… است که نصیب برخی از افراد می شود و نتیجه ی آن غم، غصه و تاریک شدن زندگی می باشد.

بسیاری از معبران علم تعبیر خواب معنی تعبیر خواب آتش گرفتن خانه ی همسایه را مانند تعبیر خواب آتش گرفتن خانه ی دیگری بیان کرده اند.

اگر در خواب ببینیم که خانه ی دیگری آتش گرفته است، تعبیر این خواب این می شود که از لحاظ مالی ورشکسته خواهیم شد.

تعبیر ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب ببینید که خانه ی کس ديگری در آتش می سوزد، به معنی آن است که آن شخص به فتنه، جنگ و جور قدرتمندان و سلطان گرفتار می شود.

کتاب سرزمین رویاها:

دیدن خواب سوختن خانه ی دیگران به معنی این است که احترام و امتیاز شما بالاتر می رود.

شیخ طوسی می گوید:

اگر در خواب ببینی خانه دیگری یا همسایه درون شعله های آتش می سوزد و یقین داری که افراد زنده ای در این آتش سوزی گیر افتاده اند، به این معنا است که کسی به شما خبر درگذشت فردی بزرگ و مهم را می دهد که او را می شناسید که طبیعتا با شنیدن این خبر براشفته و متعجب خواهید شد.

اگر در خواب ببینی افرادی در آتش سوزی خانه ی دیگران می میرند، تعبیرش این است که یکی از افراد نزدیک شما دچار زیان بزرگ مالی خواهد شد و ممکن است برای مدتی مشخص در گرفتاری و یا بی پولی به سر ببرد.

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه ی مرده

حضرت صادق (ع) فرموده است:

اگر در خواب دیدید که منزل مرده ای آتش گرفته است، به معنی این است که از بیماری های درناک و عذاب آور مانند سرطان، ایدز و بیماری های مزمن قلبی رهایی پیدا می کنید.

خالد اصفهانی:

اگر در خواب ببینی که خانه ی مرده ای آتش گرفته، بیانگر ایمنی و آرامش است.

تعبیر خواب آتش سوزی خانه

تعبیر خواب آتش سوزی خانه

تعبیر خواب آتش گرفتن دکان و بازار

ابراهیم کرمانی:

اگر بازرگانی در خواب ببیند که دکان و کالای های درون دکان او آتش گرفته است، تعبیرش این است که کالایی که دارد را بر باد می دهد و یا آن چیزی که با ارزش هس را به قیمت کم می فروشد و در کاسبی او سودی حاصل نمی شود.

اگر کسی در خواب ببیند که دکان او آتش گرفته است و آتش برخی چیزها را می سوزاند و برخی را نمی سوزاند، نشانه ی جنگ و خونریزی است.

امام صادق (ع):

اگر در خواب آتش را در بازار ببیند و بازار آتش گرفته باشد، به معنی بی دینی اهل بازار است و اهل بازار و بازاریان دین ندارند و این که اهل بازار در تجارت انصاف ندارند و شرط انصاف را در معاملات رعایت نمی کنند و در خرید  دروغ می گویند.

جابر مغربی:

اگر در خواب ببینید مکانی که متعلق به بازرگانان و تجار می ‌باشد را آتش زدید،  به این معنی است که با دورویی و نفاق خرید و فروش می‌ کنید و مال تو حرام می‌ شود.

تعبیر خواب آتش سوزی در جنگل

دیدن خواب آتش سوزی در جنگل تعبیر بدی دارد. زندگی آن طور که می خواهید پیش نمی رود و ممکن است به زودی ضرر و زیان زیادی را در زندگی تجربه کنید.

تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین

اگر شخصی در خواب ببیند که ماشینش آتش گرفته است، به این معنی است که آن فرد اشتباهاتی مرتکب شده است و یا کسانی باعث شده اند که او در زندگی شکست بخورد و هم اکنون آن شخص در وضعیت مناسبی قرار ندارد و از این مورد بسیار عصبانی و ناراحت هست ولی کاری نمی تواند انجام دهد که آن اشتباهات را جبران کند.

تعبیر خواب آتش گرفتن باغ

اگر در خواب ببینید که باغی آتش گرفته و در حال سوختن است، تعبیر خوبی ندارد و به معانی غم و اندوه می باشد.

تعبیر خواب آتش گرفتن زمین کشاورزی

اگر در خواب ببینید که کشتزار یا زمین کشاورزی آتش گرفته و سوخته است، تعبیرش قحطی می‌ باشد.

تعبیر خواب محاصره شدن در شعله های آتش

اگر در خواب دیدید که توسط شعله های آتش محاصره شده اید، یعنی شما مرزهایی در زندگی تان دارید که قادر نیستید از آنها عبور کنید، این خط قرمزها باعث پسرفت و عقب ماندن شما می شوند.

اگر در خواب دیدید که به همراه شخص دیگری در آتش محصور شده بودید، یعنی شما در قید و بند اطرافیان خود هستید و بدون حمایت و کمک آنها احساس ضعف می کنید، شما باید کمی خود محور باشید و به خودتان باور داشته باشید تا این احساس ضعف از بین برود.